Vad är nettoomsättning och vad betyder det? Vi förklarar.

Nettoomsättning definieras som summan av försäljningsintäkter av varor och tjänster med avdrag för lämnade rabatter, moms och annan skatt som är knuten till försäljningen.

Ekonomistyrning & finansiell analys > Nettoomsättning

Vad ingår i nettoomsättningen?

Nettoomsättningen utgörs av intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt (moms), och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.

Förenklat uttryckt är nettoomsättningen den summa som kommer den som bedriver näringsverksamhet tillgodo efter att varan är levererad eller tjänsten utförd. Bidrag, gåvor, medlemsavgifter och liknande rörelseintäkter, som inte baseras på de utförda prestationer som utgör företagets primära aktiviteter, ingår inte i nettoomsättningssumman.

Vad är nettoomsättning ett mått på?

I samband med rapportperioder brukar analytiker jämföra utvecklingen av nettoomsättningen för att se mönster i hur ett företag presterar. Nettoomsättningen är därför en central post i bolagets redovisning.

En bra omsättning ger en indikation på att bolaget har lätt att dra in pengar. Det är dock inte möjligt att dra några slutsatser om lönsamheten utan att samtidigt studera företagets kostnader. Nettoomsättningen tar heller inte hänsyn till övriga rörelseintäkter som en juridisk person kan ha.

Olika redovisnings- och revisionsbestämmelser kan gälla för företag av olika storlek. När man bedömer ett företags storlek är nettoomsättningen är en av de faktorer som man tar hänsyn till.

Undantag för ideella föreningar

Ideella föreningar bedriver som regel näringsverksamhet i begränsad omfattning (exempelvis café- och lotteriförsäljning) vilket innebär att deras nettoomsättning i många fall skulle framstå som mycket låg. Därför gäller för ideella föreningar ett generellt undantag som innebär att medlemsavgifter, gåvor och bidrag ska räknas med i nettomsättningen.

Nettoomsättning på engelska

Net sales; net turnover

Relaterade ord

Netto
Omsättning
Resultaträkning

 I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord