Redovisningsbyrå

En redovisningsbyrå hjälper företag med redovisningstjänster.

Företagsredovisning > Redovisningsbyrå

Vad är en redovisningsbyrå och vad gör den?

En redovisningsbyrå är ett företag med redovisningskonsulter som erbjuder företag hjälp och rådgivning med olika typer av redovisningstjänster. En del blandar ihop begreppen redovisningskonsult och revisor som faktiskt är två olika yrkesroller.

En redovisningsbyrå arbetar med bland annat bokföring, redovisning och rådgivning och har ett betydligt vidare arbetsområde och än en revisor. En revisors uppgift är betydligt snävare och går ut på att granska ett redan utfört arbete.

  Söker du en redovisningsbyrå? Här kan du hitta en redovisningsbyrå

Olika typer av redovisningsbyråer

I Sverige finns en rad olika typer av byårer inom det företagsekonomiska området. Många byråer går under benämningen redovisningsbyråer, även om de erbjuder alla tre vanligaste tjänsterna; redovisning, lönehantering och revision. 

Det finns även mer specialiserade byråer:

  • Om en byrå specialiserar sig på bokföring och redovisning, kan den ibland kallas för bokföringsbyrå.
  • Om en byrå i huvudsak utför revision brukar den kallas revisionsbyrå.
  • Om byrån specialiserar sig på att göra lönerna åt företag, kallas den ofta för lönebyrå.

Redovisning och bokföring

Kärnverksamheten för de flesta redovisningsbyråer är traditionellt sett redovisnings- och bokföringsarbete. Redovisning syftar till att dokumentera och organisera ett företags ekonomiska information för att göra den tillgänglig för företagets interna och externa intressenter.

Redovisning är ett mer omfattande begrepp än bokföring som förutom att innefatta den löpande bokföringen bland annat även innebär bokslut, årsredovisning och deklarationer.

 Tips: Ta hjälp med bokföring – bokföringshjälp online!

Aktoriserad redovisningskonsult

Titeln auktoriserad redovisningskonsult (ARK) lanserades 2006 och erhålls av SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, och FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. En auktoriserad redovisningskonsult genomför en kvalitetskontroll vart sjätte år och genomgår löpande vidareutbildning.

God redovisningssed på redovisningsbyrån

Arbetet på redovisningsbyrån ska följa god redovisningssed vilket innebär att det ska utföras i enlighet med god praxis och enligt de redovisningslagar och redovisningsrekommendationer som finns. Redovisningskonsulten ska arbeta enligt bestämmelser i bokföringslagen, årsredovisningslagen och Svensk standard för redovisningstjänster, Reko.

Redovisningsbyrå på engelska

Accounting office; accounting firm

Relaterade ord

Bokföringsbyrå
God redovisningssed
Redovisningskonsult
Redovisningsekonom
Redovisningssystem

 I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord