Prokura – Vad är en prokura?

Prokura är en handelsrättslig fullmakt som ger en fysisk eller juridisk person behörighet att företräda en näringsverksamhet.

Lagar & regler > Vad är prokura?

Prokuran ger prokuristen rätt att företräda näringsverksamheten

Ibland kan det vara behändigt för en näringsverksamhet att låta ett ombud göra vissa ärenden å företagets vägnar, exempelvis bank- och postärenden. Vid dessa tillfällen är det tillräckligt att utfärda en fullmakt som avser just det ärendet.

Om man i stället vill ge någon befogenhet i allt som avser näringsverksamheten är det möjligt att utfärda en handelsfullmakt till en fysisk person, exempelvis en anställd, eller till en juridisk person. En sådan fullmakt kallas prokura och kan utfärdas av handelsbolag, kommanditbolag, enkla bolag samt enskilda näringsidkare. Även ideella föreningar och trossamfund som utövar näringsverksamhet kan meddela prokura.

Den som lämnar prokura kallas fullmaktsgivare eller huvudman, och den som företräder företaget kallas prokurist. När prokuristen tecknar huvudmannens firma bör det göras med tillägget ”per prokura” (eng. ”per procuration”) eller förkortningen ”p.p.”.

För ett handelsbolag som väljer att företrädas av ett ombud, gäller att samtliga bolagsmän måste utfärda en prokura. En prokura kan även ges till flera personer, så att den endast kan användas av dem gemensamt. Denna form av prokura kallas kollektivprokura.

Prokuristens behörighet och befogenhet

Det är inte möjligt att i prokuran registrera några särskilda begränsningar vad gäller prokuristens behörighet, som till exempel en viss giltighetstid, eller att den enbart ska gälla bankärenden eller viss begränsad egendom. Sådana begränsningar i behörigheten utgör i stället ramarna för vad som kallas befogenhet, och bygger på överenskommelser mellan huvudmannen och prokuristen, exempelvis genom muntliga instruktioner.

Behörigheten för en prokurist har några inskränkningar enligt prokuralagen (1974:158). Det är inte tillåtet för prokuristen att utan särskilt bemyndigande överlåta bolagets/näringsidkarens fasta egendom eller tomträtt, eller ansöka om inteckning eller upplåta rättighet i dessa.

För att prokuran ska omfatta rätten för prokuristen att företräda bolaget inför domstolar och myndigheter krävs det att prokuran är skriftlig. En prokurist får inte överlåta prokuran på en annan person.

Registrering av prokura

Det kan vara en fördel att registrera en skriftlig prokura i Bolagsverkets handelsregister, eftersom det gör det lättare för prokuristen att styrka sin behörighet. Det är dessutom enklare för firmatecknaren att återkalla en registrerad prokura. Att registrera prokuran är dock inget krav – det är tillräckligt att prokuristen uppvisar den skriftliga handlingen när prokuristen vill företräda bolaget.

Prokura på engelska

Power of procuration; letter of procuration; proxy

Relaterade ord

Enskild näringsidkare
Fullmakt
Handelsbolag
Kommanditbolag

 I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord