Vad är patent? Definition & förklaring

Ett patent är en form av ensamrätt på att kommersiellt dra nytta av en uppfinning under en tidsbegränsad period.

Entreprenörskap > Patent

Vad är patent och vad betyder det?

Ett patent är en form av ensamrätt på att kommersiellt dra nytta av en uppfinning under en tidsbegränsad period. Detta innebär att ingen annan utöver patentinnehavaren får använda den patenterade produkten eller tjänsten för tillverkning, import eller försäljning.

Ordet patent härstammar från latinets li'tterae pate'ntes, som betyder “öppna brev”.

Skillnad på patent i Sverige och världen

Patent i Sverige skiljer sig från hur patent tillämpas i exempelvis USA. I Sverige och Europa är patent specifikt avsedda att skydda uppfinningar som innebär en ny lösning på ett tekniskt problem, medan patent i USA tillämpas i vidare bemärkelse. Där kan patent även ges på annat än uppfinningar, till exempel affärsmetoder.

Vad krävs för att få patent?

Det som krävs för att beviljas patent är bland annat att uppfinningen är ny och tidigare okänd, har så kallad “uppfinningshöjd” och att den är industriellt tillämpbar. Begreppet uppfinningshöjd betyder att uppfinningen skiljer sig avsevärt från tidigare känd teknik och att den inte får vara lättillgänglig för andra som är kunniga inom uppfinningens tekniska område.

Hur söker man patent och hur lång tid tar det?

I Sverige skyddar ett patent tekniska lösningar. Innan man söker patent ska uppfinningens innovationsgrad säkerställas, den måste presentera en ny lösning på ett tekniskt problem. Den måste även vara okänd i samband med att ansökningsprocessen påbörjas, vilket gör det viktigt att uppfinningen hemlighålls.

Själva ansökan görs sedan till Patent- och registreringsverket, förkortat PRV, som enlighet med patentlagen (SFS 1967:837) behandlar samtliga patentansökningar i Sverige.

Patent- och registreringsverket bistår också med internationella patentansökningar om man även vill skydda sin uppfinning i andra länder än Sverige.

I de allra flesta fall tar det ca 7 månader efter att patentansökan lämnats in till PRV till att det första tekniska föreläggandet ges till sökanden.

Hur länge gäller ett patent?

Ett patent gäller i högst 20 år förutsatt att patentinnehavaren betalar patentavgifterna.

Vad kostar patent?

Ett patent kostar både i form av initiala kostnader, såsom ansökningsavgift och meddelandeavgift, samt en årlig avgift.

Den totala kostnaden för själva ansökan varierar från fall till fall, men ligger vanligtvis mellan 40 000–70 000 kr. Observera att den både kan vara högre och lägre. Det som avgör kostnaden beror handläggningstiden i varje enskilt fall.

Den årliga avgiften gäller per land som patentet gäller i. Den årliga avgiften är i Sverige ca 3 000 kr. I Europa och USA kan årsavgiften däremot vara uppemot 15 000–20 000 kr.

Patent på engelska

Patent

Relaterade ord

Startkapital
Goodwill
Immateriella tillgångar

  I vår ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp och bokföringstermer