Vad är leasing?

Leasing innebär att hyra en inventarie för en fast månadskostnad av ett leasingföretag.

Finansiering & finans > Leasing

Leasing är en form av hyra

Definitionen av leasing är att en person eller ett företag istället för att köpa exempelvis en bil, en kopieringsmaskin eller annan produktutrustning hyr ("leasar") produkten/varan under en period för en fast månadskostnad.

Fördelar med leasing

Att leasa kan vara fördelaktigt då hyran kan vara avdragsgill i deklarationen och beslutsprocessen kan förkortas markant då det är ett mindre beslut att hyra något än att köpa. Samtidigt kan själva ägandet av en bil eller en kontorsmaskin vara direkt ointressant, då det endast är funktionen som betyder något. Dessutom binder inte företaget upp sitt eget kapital i anläggningstillgångar, utan kan använda det beloppet som det skulle kosta att köpa samma produkt till någon typ av investering.

Finansiell eller operationell leasing

Beroende på vilket företag som leasar ut en produkt eller vilken typ av produkt det är skiljer sig leasingavtalen åt, både som form och rent bokföringsmässigt. De två typer av leasing som finns är:

Finansiell leasing

Finansiell leasing är det vanligast förekommande sättet att leasa i Sverige. Denna typ av leasing innebär att personen som leasar en produkt betalar en fast månadskostnad till leasingföretaget, men är ansvarig för produkten under leasingperioden. Det betyder att personen som hyr betalar själv för exempelvis underhåll, drivmedel, försäkringar och reparationer.

Finansiell leasing innebär även att köparen binder upp sig till att köpa produkten eller hitta en annan köpare efter att leasingperioden har förlöpt. Finansiell leasing kan därmed ses som ett köp, men där själva köpet förfaller efter att avbetalningen har gjorts. På detta sätt kan momsen också delas upp över en längre period, till skillnad från ett traditionellt köp.

Operationell leasing

Operationell leasing, även kallat fullserviceleasing, innebär att leasingföretaget fortfarande har ansvar för produkten när den är uthyrd. Den här typen av leasing är vanligast internationellt sett och innebär att försäkringar, underhåll och övriga kostnader som kan uppstå betalas av leasingföretaget. Det innebär också att kunden inte har någon restvärdesrisk.

Operationell leasing tas inte upp i balansräkningen då produktens värde inte är av intresse. Istället bokförs hyreskostnader som direkta kostnader vilket bidrar till att företagets nyckeltal blir bättre och företaget får bättre soliditet eftersom det egna kapitalet inte rörs.

Leasing på engelska

Leasing; lease

 Tips! Företagsfinansiering via Visma

Relaterade ord

Kostnad
Tillgång
Effektiv ränta
Regressrätt

 I vår ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp och bokföringstermer