Krispaket efter Corona – det här kan du som småföretagare göra just nu

Regeringens krispaket har förlängts och ett nytt stöd för företagare som driver enskild firma har föreslagits gälla för både 2020 och 2021. Här är en kort sammanfattning, för mer detaljerad information hänvisar vi till Skatteverket, Bolagsverket, Almi, Försäkringskassan och Regeringen.

Gå direkt till avsnitt:
Regeringens krispaket
Företagarexpertens 3 krav
Skatteexpertens 6 råd
Lönefrågor: Tänk så här
Prata med företagare i Forum

Regeringens krispaket

Nytt stöd till enskilda näringsidkare
Regeringen har föreslagit ett stöd på 3,5 miljarder kronor under 2020 till företagare som driver enskild firma. I budgetpropositionen för 2021 föreslås att ytterligare 1,5 miljarder kronor avsätts. 

Regeringen.se

Omställningsstödet baserat på omsättning förlängs maj, juni och juli
Regeringen har beslutat att förlänga stödet till företag under pandemin Covid-19. Stödet gäller månaderna mars, april och nu också maj, juni och juli 2020. Regeringen arbetar för att det nya stödet ska kunna träda i kraft så fort som möjligt. Villkor:

 • Företaget ska ha F-skatt. 
 • För mars och april gällde att tappet skulle vara minst 30 procent och att företaget har en omsättning på minst 250 000 kronor.
 • För att stöd ska beviljas för maj 2020 krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 40 procent jämfört med maj 2019.
 • För att stöd ska beviljas för juni och juli 2020 krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 50 procent jämfört med juni och juli 2019. 
 • På samma sätt som tidigare ges omställningsstöd med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader för maj-juli 2020. För stödperioden maj 2020 ges omställningsstöd med högst 75 miljoner kronor per stödberättigat företag och för stödperioden juni och juli 2020 ges omställningsstöd med högst 150 miljoner kronor per stödberättigat företag. 
 • Maxtaket är 150 miljoner per företag. 
 • Utbetalningen sker via Skatteverket. 
 • Företag med hemvist i så kallade skatteparadis omfattas inte. 

Ge ny skattefri extragåva till anställda från 1 juni 2020
En tillfällig möjlighet för arbetsgivare att till sina anställda ge extra skattefria gåvor till ett värde på upp till 1 000 kr inkl moms har införts från 1 juni 2020 och gäller året ut.

Den nya extragåvan på ett värde upp till 1 000 kr får samma regler som för vanliga julgåvor. Det innebär t ex att de extra skattefria gåvorna under 2020 måste ges till alla anställda eller åtminstone en stor grupp av anställda, för att de ska vara skattefria.

De nya skattefria gåvorna får – precis som skattefria julgåvor – heller inte ges i form av pengar eller något som lätt kan växlas till pengar. I övrigt finns det inga begränsningar av vad som kan ges i extragåva. Några klädesplagg, ett antal flaskor vin, en rejäl matkasse eller ett presentkort på något annat som inte kan bytas mot pengar – allt är tillåtet. För arbetsgivare som är momspliktiga blir det dock billigast att ge bort varor/tjänster som beläggs med 25% i moms. Då blir arbetsgivarens kostnad för en gåva som kostar 1000 kr i praktiken bara 800 kr, eftersom momsen på gåvan räknas som en avdragsgill ingående moms.

Ny skattefri parkeringsförmån 1/4 - 31/12 2020
Till årets slut blir det också möjligt för arbetsgivare att bekosta fri parkering vid arbetsplatsen för sina anställda, utan att detta ska ge någon skattepliktig förmån. Den nya förmånen av skattefri parkering införs retroaktivt så att den gäller för fri parkering som arbetsgivaren betalat från 1 april 2020 och gäller sedan året ut under 2020.

A-kassan förbättras igen
Taket i a-kassans inkomstrelaterade ersättning föreslås höjas för ersättningsdag 101 och framåt från 760 kronor till 1 000 kronor per dag. Höjningen är tillfällig och gäller från den 29 juni 2020 till den 3 januari 2021. Regeringen har tidigare bland annat höjt ersättningen för dag 1–100, det gäller både grundbeloppet och det inkomstbaserade beloppet. 

Det går också att kvalificera sig för a-kassa på tre månader räknat från den månad man anmäler sig. Det gäller även den som jobbat deltid - gränsen går vid 60 timmar i månaden. En företagare kan vara med i a-kassan och räknas som arbetslös när det inte längre pågår verksamhet i företaget eller när företaget definitivt har upphört.

Lättnader för sjuklönekostnader förlängs och schablonen höjs
Staten tar över sjuklöneansvaret till och med 30 september. Ersättningen för den första sjukdagen, som ursprungligen skulle ha gällt till 31 maj, föreslås förlängas i fyra månader till den 30 september. Samtidigt höjs schablonersättningen med 104 kronor från den 1 juni. Det innebär att den som varit sjuk och får ett karensavdrag på lönen kan söka en schablonersättning om 804 kronor från Försäkringskassan från det datumet. Egenföretagare får en schabloniserad sjukpenning. Det går även att få smittbärarpenning. 

Bolags- och föreningsstämmor
Riksdagen har beslutat om en tillfällig lag för att underlätta bolags- och föreningsstämmor i tider av covid-19. Den nya lagen innebär bland annat att aktieägare kan lämna fullmakt till en företrädare samt poströsta. Lagen träder i kraft den 15 april 2020 och upphör den 31 december 2020. Bolagsverket har mer information. 

Skjut upp skatten - nu till lägre ränta 
Den 14 april stod det klart att räntan på anstånden sänks till 3,1 procent på årsbasis mot tidigare 6,6 procent.
Företag kan begära anstånd hos Skatteverket och skjuta upp inbetalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt. Anståndet omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Bara företag som sköter sin ekonomi, är seriösa och saknar stora skatteskulder kommer att få anstånd. 

Även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 omfattas av förslaget. På så sätt kan egenföretagare få anstånd med moms som annars ska betalas under våren. 
Många är oroliga för att bli personligt betalningsskyldiga för obetalda skatter och avgifter som omfattas av anståndet. Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där det framgår att så inte blir fallet om skälet är Coronaepidemin. 

Gå ner i arbetstid - korttidsarbete 
Den 14 april meddelade finansminister Magdalena Andersson också att regeringen förbättrar villkoren för korttidsarbete. Arbetsgivare kan nu minska arbetstiden för anställda med upp till 80 procent mot tidigare 60 procent och staten bär den absolut största delen av kostnaden. Det ska gälla under tre månader från den 1 maj 2020. 

Lönekostnaden för en anställd minskar därmed med över 70 procent samtidigt som arbetstagaren får behålla nästan 90 procent av lönen. Kombinerat med de nedsatta arbetsgivaravgifterna kan upp till 86 procent av den totala lönekostnaden lyftas från arbetsgivaren under maj och juni månad. 

Liksom tidigare omfattas ägare till aktiebolag och deras familjer liksom handelsbolag och stiftelser. Däremot omfattas inte enskilda näringsidkare. 

 Permittering, vad betyder det? De här reglerna gäller

Periodiseringsfonder - kvitta vinst mot förlust
100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.

Sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter 
Arbetsgivaravgifterna sänks 1 mars – 30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Egenavgifterna och den allmänna löneavgiften minskas tillfälligt för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag.

125 miljarder lånas ut
Paketet består av tre delar: 

 • Almi får tre miljarder i extra kapital så att de kan utöka sina lån till små och medelstora företag. Även startups kan få lån. 
 • Statliga Svensk Exportkredits låneram utökas från 125 miljarder till 200 miljarder för lån till exportföretagen.
 • Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas från 450 miljarder till 500 miljarder kronor. EKN förutser en ökad efterfrågan på kreditgarantier, likt under finanskrisen 2008. Taket läggs nu på samma nivå som då.

Lånegaranti till bankerna
Staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som fått ekonomiska svårigheter på grund av Corona men i övrigt är livskraftiga. Mycket tyder dock redan på att lånen inte kommer få avsedd effekt. De ska betalas redan efter ett år och får bara ges till ”långsiktigt livskraftiga bolag". I det osäkra läge som råder blir det svårt att avgöra vilka som är livskraftiga framöver. 

Amorteringsfritt
Bolåneinstitut och banker erbjuder hushåll som drabbas av Coronapandemin amorteringsfritt till och med 31 augusti 2021. I slutet av april görs en ny bedömning om tidsfristen ska förlängas.

 Likviditetsstöd, lånegaranti, brygglån – vad innebär stöden?

Rabatt på hyreskostnader i utsatta branscher
Om en hyresvärd sänker den fasta hyran under perioden 1 april till 30 juni så går det att få kompensation i efterhand via länsstyrelsen med upp till 50 procent. (Dock max 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.) Branscher som nämns är sällanköpshandel, hotell, restaurang och "vissa andra verksamheter". 

Karensavdrag
Karensdagen slopas tillfälligt. Från och med den 11 mars ges ersättning från första dagen. Försäkringskassan utreder hur det ska fungera praktiskt. 

 Läs mer om vilande företag och ändrade regler på grund av Covid 19

Företagarexpertens 3 krav

– Det diektstöd som regeringen presenterade den 30 april är bra för det innebär ingen ökad ekonomisk risk och omfattar även de minsta företagen, menar Boo Gunnarson, företagarexpert, Visma Spcs. 

1. Direktstöd till företag 
På mycket kort sikt måste staten gå in och bära en del av kostnaderna för hotade företag. Då är det avgörande att de minsta omfattas, även företag där ägaren är den enda medarbetaren.

2. Underlätta snabb omställning
Många små företag är oerhört kreativa och kan snabbt ställa om verksamheten i krislägen. Ge Tillväxtverket ett akut uppdrag att samordna stöd till företag som vill byta inriktning.

3. Stärk företagares ekonomiska trygghet
På längre sikt är det avgörande att fler vågar satsa på sitt företagande. Men många avstår eftersom trygghetssystemen fortfarande är byggda för löntagare. För att stå rustade inför nästa kris är det avgörande att få till en ändring.

Skatteexpertens 6 råd

Jan-Erik W Persson är skatteexpert och har i många år skrivit deklarationstips och skattetips för småföretagare. Här ger han sin syn på hur en företagare bör tänka kring regeringens krispaket.

1 Utnyttja stödet till korttidsarbete

– Viktigast för dig med eget aktiebolag som tappar i omsättning är i det här läget är att försöka utnyttja det statliga stödet för korttidsarbete, som administreras av den statliga myndigheten Tillväxtverket. Ditt företag kan få upp till ca 26 000 i månaden i stöd för utbetalningar av lön. Så högt blir det om månadslönen före stödperioden är minst 44 000 och arbetstiden under stödperioden minskas med minst 60 procent.

Under månaderna maj, juni och juli får arbetstiden enligt nya besked från regeringen minskas med 80 procent och då blir stödet maximalt cirka 34 700 kr i månaden.

2 Få maxbelopp

– Vänta med att ansöka om stöd hos Tillväxtverket om dina utbetalningar av löner under 2020 hittills inte varit månatliga, vilket är rätt vanligt bland framför allt företag där alla anställda även är ägare. Den som från lönemånaden mars övergår till att redovisa en månadslön till Skatteverket varje månad, ska då vänta till juni med att söka stöd för korttidsarbete för att vara säker på att stödet inte beräknas på en lägre lön än den som redovisats till Skatteverket för mars månad. 

3 Lämna ny preliminärdeklaration

– Lämna snarast en ny preliminärdeklaration till Skatteverket om du räknar med att företagets resultat för 2020 blir lägre än tidigare år och du inte redan lämnat en ny sådan deklaration för 2020. Då sänks normalt den skatt som ska betalas preliminärt och företaget kan rentav få en del av redan inbetalda preliminärskatten åter.

4 Ansök om maximalt anstånd

 – Ansök om maximalt skatteanstånd hos Skatteverket. Räntesatsen har nu sänkts till 3,14 procent istället för som innan 6,6 procent. Jag håller inte för otroligt att du som ansökt om anstånd i slutänden slipper betala in det du fått anstånd med. 

5 Var försiktig med nya lån

– Var försiktig med att skjuta upp företagets betalningssvårigheter med lån. Det finns risk för personligt betalningsansvar hos ägarna för sådana lån – iallafall som dagens regler ser ut. (Skatteverket 

6 Gå med i a-kassan

– Överväg att snarast gå med i en a-kassa, om du idag inte redan är medlem. Välj exempelvis Småföretagarnas a-kassa som är obunden och där medlemsavgiften är lite drygt 100 kr per månad. Medlemskapet kan ge ersättning redan inom några månader om du då blivit helt arbetslös.

 Liv och hälsa först - sen akut hjälp till småföretagen, säger Vismas vd

Lönefrågor: Tänk så här

Vismas konsult och löneexpert Sebastian Bäckström lyfter frågeställningar kring lönearbete relaterat till korttidspermittering, slopat karensavdrag, tillfälligt avskaffat sjukintyg, statens övertagande av sjuklönekostnaden dag 1-14 och smittbärarpenning. 


 Så hjälper redovisningsbyråerna sina kunder i Coronakrisen

Prata med företagare i Forum

Samlingssida om karensavdrag, skatteanstånd med mera
Hur funkar det i löneprogrammet?
För redovisnings- och revisionsbyråer

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi