Corona – regeringens krispaket och tips på vad du som företagare kan göra just nu

Regeringen har lanserat en rad olika åtgärdspaket för att stötta svenska företag i den kris som uppstått i den globala pandemins spår. Här sammanfattar vi kort vad som gäller och vad du som småföretagare både kan tänka på och göra just nu. För uppdaterad och mer detaljerad information hänvisar vi till regeringen och ansvariga myndigheter som till exempel Skatteverket, Bolagsverket, Almi och Försäkringskassan.

Omvärldsbevakning > Krispaket och coronakrisen

Gå direkt till avsnitt:
Regeringens krispaket
Företagarexpertens 3 krav
Skatteexpertens 6 råd
Lönefrågor: Tänk så här
Prata med andra företagare i vårt forum

Regeringens krisåtgärder

Särskilt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Regeringen har beslutat om ett särskilt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare, som hittills inte har kunnat dra nytta av åtgärder som tidigare har satts in för att lindra coronakrisen. Under 2020 kommer 3,5 miljarder kronor att avsättas för stödet och under 2021 ytterligare 1,5 miljarder kornor. Det nya stödet börjar gälla den 9 november och är utformat på samma sätt som det generella omställningsstödet (se nedan).

Omställningsstöd baserat på omsättning 

Omställningsstödet baserat på omsättning förlängs nu ytterligare. Det innebär att företag som drabbats av corona och minskad omsättning under så sent som augusti, september och oktober också kan få stöttning. Stödet söks i efterhand och för att få del av det ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Företaget ska var registrerat för F-skatt. 
 • För att stöd ska beviljas för maj 2020 krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 40 procent jämfört med maj 2019. Ersättning ges med maximalt 75 procent av de fasta kostnaderna. Stödet för maj ges med maximalt 75 miljoner kronor per företag. Ansökan är öppen mellan den 19 oktober och 30 november 2020.
 • För att stöd ska beviljas för juni och juli 2020 krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 50 procent jämfört med juni och juli 2019. Ersättning ges med maximalt 75 procent av de fasta kostnaderna. Stödet för juni och juli ges med maximalt 8 miljoner kronor per företag. Ansökan är öppen mellan den 19 oktober och 30 november 2020.
 • Månaderna augusti till december delas upp i två perioder där augusti, september och oktober utgör en period samt november och december en annan. Under första perioden kommer stöd att ges till företag som har haft ett omsättningstapp på minst 40 procent. För den andra perioden ska tappet ha varit minst 30 procent.
  Nivåerna på omsättningstappet är lägre jämfört med när regeringen aviserade förlängningarna. Det innebär att fler företag kommer att kunna få del av stödet, som ges med maximalt 70 procent av de fasta kostnaderna. Undantag görs för mindre företag som även fortsättningsvis får högst 75 procent av sina fasta kostnader täckta. Taket per företag är 30 miljoner kronor.

 • Den 19 december förlängdes omställningsstödet ytterligare, med perioden januari-februari 2021. För att stöd ska beviljas för denna period krävs ett omsättningstapp på mer än 30 procent jämfört med samma månader 2019. Att tappet ska räknas jämfört med 2019 är kopplat till de riktlinjer EU-kommissionen presenterat för den här typen av statliga stöd. Stödet ges som tidigare med maximalt 70 procent av de fasta kostnaderna, men undantag görs för mindre företag som får högst 75 procent av sina fasta kostnader täckta. Taket per företag är 30 miljoner kronor.

 • Utbetalning av stödet sker via Skatteverket. 
 • Företag med hemvist i så kallade skatteparadis omfattas inte. 

Gå ner i arbetstid (korttidsarbete) –  förlängs ytterligare sex månader

Korttidsarbete (som tidigare kallades korttidspermittering) är en ny form av stöd. Som arbetsgivare kan du sänka dina lönekostnader med hälften samtidigt som dina arbetstagare får 90 procent av lönen. Syftet med den här statliga subventionen är att företag som drabbas av en extern oförutsedd kris (som till exempel en global pandemi) ska kunna behålla sina medarbetare och kunna växla upp verksamheten snabbt igen när läget vänder.

Möjligheten att kunna korttidspermittera förlängs nu med ytterligare sex månader, fram till sista juni 2021. Dock kommer subventioneringsgraden att trappas ned från och med april 2021. Fram tills dess kommer företagens minskade lönekostnader vara 52,5 procent som mest. Från april beräknas siffran vara 45 procent.

Liksom tidigare omfattas ägare till aktiebolag och deras familjer liksom handelsbolag och stiftelser. Däremot omfattas inte enskilda näringsidkare. 

  Permittering – vad betyder det? De här reglerna gäller

Tillfälligt anstånd med skattebetalning

Företag som får likviditetsproblem till följd av coronaviruset kan ansöka hos Skatteverket om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet. Just nu tittar regeringen på en eventuell utökning av anståndstiden med ytterligare ett år för alla som har beviljats tillfälligt anstånd.

Det finns inget sista datum för att ansöka om tillfälligt anstånd, men däremot kan ett anstånd som längst löpa till och med längst till och med den 12 november 2021 för arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms som redovisas månads- och kvartalsvis. För helårsmoms får anståndstiden som längst löpa till och med den 17 januari 2022. Alla tillfälliga anstånd kommer att upphöra senast dessa datum, och därför kan en sen ansökan i vissa fall leda till att du inte kan få ett helt års anstånd.

Du betalar en kostnadsränta och en anståndsavgift på anståndsbeloppet. Räntan är för närvarande 1,25 procent och anståndsavgiften på 0,2 procent av anståndsbeloppet tillkommer efter sex månader. Den uppskjutna skatten, räntan och avgiften betalas sedan samtidigt.

 Läs mer om vilande företag och ändrade regler på grund av covid-19

Lättare att få a-kassa

Taket i a-kassans inkomstrelaterade ersättning föreslås höjas för ersättningsdag 101 och framåt från 760 kronor till 1 000 kronor per dag. Höjningen är tillfällig och gäller från den 29 juni 2020 till den 3 januari 2021. Regeringen har tidigare bland annat höjt ersättningen för dag 1–100, det gäller både grundbeloppet och det inkomstbaserade beloppet. 

Det går också att kvalificera sig för a-kassa på tre månader räknat från den månad man anmäler sig. Det gäller även den som jobbat deltid - gränsen går vid 60 timmar i månaden. En företagare kan vara med i a-kassan och räknas som arbetslös när det inte längre pågår verksamhet i företaget eller när företaget definitivt har upphört.

Lättnader för sjuklönekostnader 

Staten tar över företagens sjuklöneansvar till och med den 31 december 2020 och kommer att ersätta arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt för perioden 1 augusti – 31 december. Detta enligt olika procentsatser som hänger ihop med arbetsgivarens totala lönekostnader. Kompensationen är mest generös för de mindre företagen.

Slopat karensavdrag och höjd schablon

Mellan 11 mars och 31 december 2020 ges ersättning från första sjukdagen. Samtidigt höjs schablonersättningen med 104 kronor från den 1 juni. Det innebär att den som varit sjuk och får ett karensavdrag på lönen kan söka en schablonersättning om 804 kronor från Försäkringskassan från det datumet. Egenföretagare får en schabloniserad sjukpenning. Det går även att få smittbärarpenning. 

Tillfällig lag för bolags- och föreningsstämmor

Regeringen beslutade den 3 april 2020 om en ny tillfällig lag med syfte att bolags- och föreningsstämmor ska ska kunna genomföras på ett sådant sätt att smittspridningen av viruset är så liten som möjligt. Den nya lagen gällde från början till den 31 december 2020 men har förlängts och gäller till och med den 31 december 2021 och består av olika lättnader anpassade för olika företagsformer.

Ytterligare åtgärder

Efter den första tillfälliga lagen beslutade regeringen om ytterligare åtgärder för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor under coronavirusets framfart. Åtgärderna innebär att en stämma ska kunna genomföras digitalt eller tillsammans med poströstning och någon fysisk närvaro behövs inte. Dessa regler gäller också till och med den 31 december 2021. 

Periodiseringsfonder – kvitta vinst mot förlust

100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.

Dessutom: 125 miljarder lånas ut

Paketet består av tre delar: 

 • Almi får tre miljarder i extra kapital så att de kan utöka sina lån till små och medelstora företag. Även startups kan få lån. 
 • Statliga Svensk Exportkredits låneram utökas från 125 miljarder till 200 miljarder för lån till exportföretagen.
 • Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas från 450 miljarder till 500 miljarder kronor. EKN förutser en ökad efterfrågan på kreditgarantier, likt under finanskrisen 2008. Taket läggs nu på samma nivå som då.

Lånegaranti till bankerna

Staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som fått ekonomiska svårigheter på grund av Corona men i övrigt är livskraftiga. Mycket tyder dock redan på att lånen inte kommer få avsedd effekt. De ska betalas redan efter ett år och får bara ges till ”långsiktigt livskraftiga bolag". I det osäkra läge som råder blir det svårt att avgöra vilka som är livskraftiga framöver. 

 Likviditetsstöd, lånegaranti, brygglån – vad innebär stöden?

Skatteexpertens 6 råd

Jan-Erik W Persson är skatteexpert och har i många år skrivit deklarationstips och skattetips för småföretagare. Här ger han sin syn på hur en företagare bör tänka kring regeringens krispaket.

1. Utnyttja stödet till korttidsarbete

– Viktigast för dig med eget aktiebolag som tappar i omsättning är i det här läget är att försöka utnyttja det statliga stödet för korttidsarbete, som administreras av Tillväxtverket. Ditt företag kan få bra månatligt stöd för utbetalningar av lön.

2. Få maxbelopp

– Vänta med att ansöka om stöd hos Tillväxtverket om dina utbetalningar av löner under 2020 hittills inte varit månatliga, vilket är rätt vanligt bland framför allt företag där alla anställda även är ägare. Den som från lönemånaden mars övergår till att redovisa en månadslön till Skatteverket varje månad, ska då vänta till juni med att söka stöd för korttidsarbete för att vara säker på att stödet inte beräknas på en lägre lön än den som redovisats till Skatteverket för mars månad. 

3. Lämna ny preliminärdeklaration

– Lämna snarast en ny preliminärdeklaration till Skatteverket om du räknar med att företagets resultat för 2020 blir lägre än tidigare år och du inte redan lämnat en ny sådan deklaration för 2020. Då sänks normalt den skatt som ska betalas preliminärt och företaget kan rentav få en del av redan inbetalda preliminärskatten åter.

4. Ansök om maximalt anstånd

 – Ansök om maximalt skatteanstånd hos Skatteverket. Räntesatsen har nu sänkts till 1,25  procent och jag håller inte för otroligt att du som ansökt om anstånd i slutänden slipper betala in det du fått anstånd med. 

5. Var försiktig med nya lån

– Var försiktig med att skjuta upp företagets betalningssvårigheter med lån. Det finns risk för personligt betalningsansvar hos ägarna för sådana lån – iallafall som dagens regler ser ut.

6. Gå med i a-kassan

– Överväg att snarast gå med i en a-kassa, om du idag inte redan är medlem. Välj exempelvis Småföretagarnas a-kassa som är obunden och där medlemsavgiften är lite drygt 100 kr per månad. Medlemskapet kan ge ersättning redan inom några månader om du då blivit helt arbetslös.

 Liv och hälsa först – sen akut hjälp till småföretagen, säger Vismas vd

Lönefrågor: Tänk så här!

Vismas konsult och löneexpert Sebastian Bäckström lyfter frågeställningar kring lönearbete relaterat till korttidspermittering, slopat karensavdrag, tillfälligt avskaffat sjukintyg, statens övertagande av sjuklönekostnaden dag 1-14 och smittbärarpenning. 

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion