Likviditetsstöd, lånegaranti, brygglån – vad innebär stöden?

Målet med de senaste veckornas stödpaket från regeringen är att rädda företagen undan konkurs genom att stärka deras likviditet. Här djupdyker vi i några av åtgärderna för att reda ut vad som verkligen gäller för dig som är småföretagare.

Akut likviditetsstöd – vad innebär det?

Akut likviditetsstöd är extraordinära insatser för att snabbt kunna hjälpa företag vid exempelvis en kraftig inbromsning i ekonomin. Konkret innebär det att pengar från Riksbanken pumpas in i företagen via banker och andra kreditinstitut. Målet är att undvika en allvarlig störning i det finansiella systemet och stärka förtroendet för betalningsväsendet.

Under finanskrisen 2007-2008 och den efterföljande eurokrisen 2010 använde sig både Belgien, Cypern, Grekland och Irland av akut likviditetsstöd för att mildra effekterna av krisen.

Akut likviditetsstöd 2020 till följd av Corona

För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning har svenska Riksbanken beslutat att låna ut upp till 500 miljarder kronor till landets företag via bankerna. Syftet är att upprätthålla kreditförsörjningen till företag när efterfrågan viker. Räntesatsen på 6,6 procent har kritiserats för att vara för hög. Den gör, enligt kritikerna, att de små företagen, som generellt är mindre uthålliga, drar på sig onödigt höga kostnader framåt och att många därför avstår från att låna.

Statlig lånegaranti

Statlig lånegaranti innebär att staten ställer ut garantier till bankerna, som i sin tur lånar ut till framför allt små och medelstora företag som har fått ekonomiska svårigheter till följd av coronaviruset. I praktiken ersätter staten banken med upp till 70 procent av eventuella förluster som uppstår på det lån som garantin avser.

Företagen ansöker om lån hos banken, som gör en sedvanlig kreditprövning. Lånen förmedlas av bankerna för att, med hjälp av deras nätverk och kreditprocesser, kunna nå ut till många företag så snabbt som möjligt. Riskbedömningen sker enligt kreditinstitutens processer för kreditprövning.

Låntagaren får som vanligt betala ränta till banken. Den bestäms av banken och baseras på en kreditriskbedömning av det enskilda företaget, med hänsyn tagen till att staten garanterar en stor del av lånet. Låntagaren får uppskov på räntan under de första 12 månaderna.

Brygglån via Almi

Almi har fått tre extra miljarder av regeringen i form av så kallade brygglån. Det är lån under en avgränsad period för att säkerställa likviditeten. Målgruppen är små och medelstora företag som anses vara bärkraftiga. Även startups har möjlighet att låna denna väg.

Detta gäller för Almis brygglån

  • Möjlighet till ränte- och amorteringsanstånd i upp till 12 månader
  • Räntan är individuell och ligger som högst på 4,95 procent
  • En individuell kreditprövning och inventering av säkerheter görs innan
  • Löptiden är på 12 månader och efter det finns möjlighet att lägga om lånet till nytt lån med ordinarie villkor
  • Startups har möjlighet att låna upp till 500 000 kronor
  • Ingen uppläggningsavgift

Räntor och villkor för de olika stöden till småföretagare – detta gäller 


 Akut likviditetsstöd: 6,6 %

 Krediter inom den statliga lånegarantin: räntan bestäms av banken och baseras på en kreditriskbedömning av företaget

 Brygglån via Almi: Individuell ränta med ett tak på 4,95 %

 Anståndsränta vid uppskov med skatten: 3,1% per år eller 1,6% första halvåret (uttryckt som årsränta). 

Exportkreditnämnden (EKN)

EKN ska främja svensk export och svenska företags internationalisering genom att försäkra exportföretag och banker mot risken att inte få betalt, så att de kan genomföra fler säkra affärer. EKN:s kreditgarantier har utökats från 450 till 500 miljarder kronor eftersom EKN förutser en ökad efterfrågan på kreditgarantier på samma sätt som under finanskrisen 2008.

Svensk Exportkredit (SEK)

SEK lånar ut pengar till svenska exportföretag och deras köpare utomlands. Uppdraget är att säkerställa tillgången till finansiella lösningar för exportnäringen. SEK:s låneram har utökats från 125 miljarder till 200 miljarder för lån till exportföretagen under coronakrisens akuta fas.

Anståndsränta

Under coronakrisens akuta fas lättar Skatteverket temporärt på reglerna för anstånd. Företag som har fått tillfälliga betalningssvårigheter på grund av covid-19 kan få uppskov med tre månaders skatteinbetalningar i upp till ett år. En enskild prövning görs och anstånd beviljas inte företag som har större skatteskulder, missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Den avdragsgilla räntan har nu sänkts till 3,1 procent per år eller 1,6 procent första halvåret uttryckt som årsränta. 

De temporära reglerna för anstånd kan tillämpas retroaktivt. Det innebär att om man har betalat in skatt under februari och mars, kan man få den återbetald.

 

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion