Permittering - vad gäller och vad innebär det? Så permitterar du rätt

Permittering kan ses som ett alternativ till friställning, exempelvis vid extraordinära händelser på marknaden – som just nu efter Coronavirusets utbrott. Här går vi igenom vad permittering är, vad de nya reglerna för korttidspermittering och korttidsarbete innebär samt vad som gäller när du vill permittera.

HR & personal > Permittering

 Gå direkt till avsnitt:

Vad innebär permittering?

Permittering och korttidspermittering

Nya regler för korttidspermittering

Hur funkar korttidspermittering, vem omfattas?

Vad innebär permittering?

Permittering innebär att en anställd får gå ner i tid eller inte får något arbete alls av sin arbetsgivare under en period, men ändå har kvar sin anställning. En arbetsgivare kan genom att permittera tillfälligt befria en arbetstagare från arbetet, exempelvis om ett tillverkande företag producerat för mycket i förhållande till efterfrågan. I detta fall kan det löna sig att göra ett uppehåll i produktionen, genom att man sparar på produktionskostnader.

Vanligtvis behåller de anställda dock sin lön under permitteringen, men villkoren i varje enskilt fall beror på vad som är avtalat och vilka anledningar som finns för permitteringen.

 Nu finns ett omsättningsstöd som är ett direktstöd till företag som haft ett stort omsättningstapp i samband med coronakrisen.Permittera istället för att säga upp

När ditt företag har mindre att göra och du under en tid inte kan erbjuda dina anställda jobb i samma utsträckning som tidigare har du som arbetsgivare alltså möjlighet att permittera. Efter förhandling med facket kan du ta ett beslut om att den anställde ska jobba mindre än tidigare. Det kan vara så att den anställde inte jobbar alls eller går ner i arbetstid under en period.

En viktig sak att betona när det gäller permittering är att anställningen inte upphör utan finns kvar på samma sätt som tidigare. Permittering är alltså inte detsamma som uppsägning utan det som händer är att den som är anställd inte behöver vara på jobbet och arbeta lika mycket som vanligt. Vid arbetsbrist har permitteringen fördelar för både arbetsgivaren och den anställde. Den anställde slipper bli uppsagd och du som arbetsgivare har möjlighet att kalla tillbaka den anställde till arbete när behovet uppstår igen.

Permittering och rätten till lön

Vanligtvis har en permitterad anställd rätt till samma lön som han eller hon har vid arbete. Detta gäller dock inte om arbetet är säsongsbetonat eller av andra anledningar inte är sammanhängande till sin natur.

21 §  En arbetstagare som permitteras har rätt till samma lön och andra anställningsförmåner som om arbetstagaren hade fått behålla sina arbetsuppgifter. Detta gäller dock inte om permitteringen är en följd av att arbetet är säsongbetonat eller av andra skäl inte är sammanhängande till sin natur. – Lag (1984:1008)

Rätten till samma lön och förmåner kan dock avtalas bort i ett kollektivavtal. Det gäller när en central arbetsgivarorganisation har slutit eller godkänt kollektivavtalet. I sådana fall gäller kollektivavtalet istället för lagen.

Det finns alltså möjlighet för en arbetsgivare att tillsammans med facket förhandla fram ett avtal där de anställda inte har rätt till samma lön vid permittering, utan blir helt utan lön för den arbetstid som de inte jobbar.

Semesterpermittering

Semesterpermittering innebär att företaget stänger ner verksamheten under semestern och då tvingar de anställda att ta ut sin semester under den perioden. Du som arbetsgivare kan dock aldrig tvinga en anställd som inte har betald semester att ta ut obetald semester utan då måste du kompensera den anställde med lön. Det vanliga i de fallen är ge den anställde förskottssemester i stället för permitteringslön såvida kollektivavtalet inte säger nåt annat.

Permittering och korttidspermittering

Vad är då korttidspermittering? I samband med Coronavirusets utbrott och efterföljande påverkan på svensk handel inom en mängd branscher, införde regeringen s.k. korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering. Jämfört med begreppet permittering är korttidspermittering/korttidsarbete kraftigt subventionerat under en begränsad tid, det vill säga att arbetsgivare får en stor del av personalkostnaden betald och den anställda får behålla en stor del av lönen.

Nya regler för korttidspermittering 2020 och 2021 - en sammanfattning

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) är en ny form av stöd så att dina lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som dina arbetstagare får 90 procent av lönen. Syftet med den statliga subventionen är att företag som drabbas av en extern oförutsedd kris som, just nu, covid-19 ska kunna behålla personal och kunna växla upp verksamheten snabbt igen när läget vänder.

Stödet kommer att finnas tillgängligt att söka från 7 april 2020, men tillämpas redan från 16 mars. Stödet gäller fram till halvårsskiftet 2021. Dock kommer subventioneringsgraden att trappas ned från och med april 2021. Fram tills dess kommer företagens minskade lönekostnader vara 52,5 procent som mest. Från april beräknas siffran vara 45 procent.

 Relaterad läsning: Nya LAS-regler. Vad innebär nya Lagen om anställningsskydd?

Hur funkar korttidspermittering? Vem omfattas? Här är svaren.

Som mest kan dina anställda gå ner till 40 procents arbetstid men ändå behålla 90 procent av lönen. Du som arbetsgivare kan minska lönekostnaderna för din medarbetare med ungefär hälften. Staten betalar tre fjärdedelar av kostnaden för att personalen ska kunna gå ner i arbetstid med till stor del bibehållen lön.

 För vem gäller de nya reglerna om korttidsarbete/korttidspermittering?

Som anställd i eget aktiebolag omfattas du av stödet eftersom du räknas som anställd i ditt företag. Detsamma gäller dig som är anställd ägare av handelsbolag, föreningar och stiftelser.

Det har varit frågor kring huruvida arbetsgivarens familj omfattas av stödet för korttidsarbete. Så här står det på Tillväxtverket: 

Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj är inte stödberättigande enligt 11 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Tillväxtverket gör här tolkningen att de enda arbetsgivare som kan anses ha en familj är enskilda näringsidkare eftersom endast dessa är fysiska personer. Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den exceptionella situation som nu råder. Tolkningen innebär att även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas, med undantag för företagsformen enskild firma. En förutsättning är förstås att övriga kriterier för stöd är uppfyllda.

Man har alltså valt att ha en mer generös inställning än vad som först framgick när stödet för korttidsarbete lades fram.

Stödet omfattar inte nyanställda, utan endast anställda som var avlönade 3 månader före Tillväxtverkets godkännande.

Stödet gäller för de anställda som arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden.

  Den som driver enskild firma utan anställda omfattas inte av stödet

Ägare av enskilda firmor omfattas inte av stödet för korttidsarbete. Tillväxtverket har dock en dialog med regeringen och föreslår åtgärder för att underlätta för egenföretagare som drabbas av konsekvenserna av coronaviruset.

 Så fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid

Nivå Minskad arbetstid Minskad lön Arbetsgivare Stat Minskad kostnad arbetsgivare
1 20 % 4 % 1 % 15 % - 19 %
2 40 % 6 % 4 % 30 % - 36 %
3 60 % 7,5 % 7,5 % 45 % - 53 %

Den 14 april kom regeringen med ett nytt förslag som innebär att arbetsgivare kan låta sina anställda gå ner i arbetstid med upp till 80 procent och staten kommer att stå för den största delen av kostnaden. I det tidigare förslaget var det bara möjligt att korttidspermittera upp till 60 procent av arbetstiden. Det utökade förslaget för korttidspermittering gäller under maj, juni och juli 2020.

 Lönetak för korttidsarbete

Ersättningen gäller löner upp till 44 000 kronor i månaden. För inkomsttagare som har en högre lön än så kommer inkomsten att räknas på 44 000 kronor.

 Så ansöker du om stödet för korttidsarbete

Alla detaljer kring ansökan är inte klara ännu men ansökan öppnar den 7 april och kommer att ske via tillvaxtverket.se 

 Då börjar de nya reglerna att gälla

Ansökan öppnar den 7 april 2020. Tiden som stödet kan omfatta är dock från och med den 16 mars 2020. 

 Så länge kan ditt företag få stöd

Initialt beviljades korttidspermittering som längst nio månader i följd. Men med det nya förslaget om att den tidsgränsen tillfälligt tas bort fram till den 30 juni 2021 innebär det att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer att kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader eller som längst till den 30 juni 2021.

 Det här krävs för att få använda stödet

Det grundläggande villkoret är att ditt företag inte ska ha kunnat förutse eller planerat för händelsen. Då ingen har kunnat förutse Coronaviruset och dess konsekvenser innebär det, som vi uppfattar det, att alla företag som behöver kommer att kunna utnyttja stödet för korttidsarbete.

Dina anställda måste gå med på korttidsarbete genom till exempel kollektivavtal eller, om sådant inte finns, minst 70 % av personalen som går med på att gå ner i tid. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten.

Du som arbetsgivaren måste ha använt dig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader.

 Kan stödet för korttidsarbete kombineras med andra typer av stöd?

Korttidsarbete påverkar generellt inte möjligheter till andra typer av stöd.

 Kan medarbetarna själva bestämma om de vill gå med på korttidsarbete?

På sätt och vis. Finns det reglerat i kollektivavtal så gäller det. Annars krävs att du som arbetsgivare har godkänt avtal med varje medarbetare.

 Du kan få stöd för varslad eller uppsagd personal

Enligt ordinarie lagstiftning kan man få stöd enbart för varslad personal, men under undantagsperioden 2020 även för uppsagd personal. 

 Kan man ha olika procentnivåer av korttidsarbete för olika medarbetare? 

Reglerna är olika beroende på om man har ett kollektivavtal eller inte.

Har man ett centralt kollektivavtal regleras tillämpningen av korttidsarbete och vilka arbetstagare som ska omfattas av detta i ett lokalt avtal. Vilka arbetstagare som omfattas och i vilken grad arbetstid och lön minskas regleras i detta lokala avtal. Det kan alltså vara olika mellan olika grupper.

Har man inte ett kollektivavtal, ska minst 70 procent av medarbetarna inom driftsenheten godkänna och delta i korttidsarbete. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten.

 Får man ersättning för tjänstepension, sociala avgifter, semesterersättning eller andra lönekostnadspåslag?

Nej, stödet är endast för kontant lön.

 Kan man säga upp personal som är tillsvidareanställd, samtidigt som andra delar av arbetskraften omfattas av korttidsarbete?

Ja, det är fullt möjligt. Ordinarie turordningsregler ska följas.

 Du kan få stöd för alla dina medarbetare

Det finns inget tak för hur många medarbetare du kan söka stöd för.

Källa: Tillväxtverket

 Visma Lön Smart

Låt degen sköta sig själv

Visma Lön Smart är inte bara smart, utan väldigt smart. Fullpackat med finesser och finurligheter som du inte ens visste att du behövde.

Visma Lön Smart

Visma Lön Smart


Smart lönehantering

Upptäck ett väldigt smart löneprogram online. Fullpackat med finesser!

Visma Lön SmartFölj vårt nyhetsbrev

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.

FöljVismas löneskola

Gratis guide om grunderna i lönehantering.

Ta del av guiden!