Vad är tull?

Tull är en avgift på produkter som förs in eller ut ur ett land.

Import, export, lager & logistik > Tull

Tull mellan länder – när ska tullavgift betalas?

För att en vara ska få föras in i ett land ska en avgift kallad tull betalas. Tullavgiften skiljer sig åt beroende på vilken typ av vara det är och mellan vilka länder som en vara förs in ifrån. Inom EU är det generellt fri rörlighet mellan länderna, så länge en vara är unionsvara. Med en unionsvara menas en vara som är tillverkad inom EU, som tidigare har förtullats inom EU eller som har tillverkats av material med ursprung från EU.

Om varor från ett land utanför EU förs in via kommersiell trafik och dess värde inte överstiger 4300 kronor får de föras in skatte- och tullfritt. Om varor förs in på annat sätt än via kommersiell trafik får dock värdet inte överstiga 3000 kronor.

Tullavgift ska alltså generellt betalas på en vara över ett visst värde som förs in från ett land utanför EU.

Klassificering av tullavgift

När en vara ska föras in i ett land ska den få en korrekt varukod genom en gemensam förteckning. Detta kallas för klassificering och den gemensamma förteckningen heter TARIC (Integrated Tariff of the European Communities).

Varukoden består av siffror som anger vilka eventuella skatter och tullavgifter som ska betalas på en vara. Dessutom anger den om varan kräver licens eller ett särskilt tillstånd för införsel. Klassificeringen bidrar också till att ge underlag för statistik av import och export. För att se en exakt lista över varukoder hänvisar vi till Tullverkets hemsida.

Känn till de tullregler som gäller för ditt företag

Du kan spara mycket pengar, om du känner till rätt tullsats för bestämda varor. Det är även bra att känna till hur du undgår att betala tull två gånger när en vara importeras från ett land utanför EU och sedan exporteras till ett annat land utanför EU.

Det är dessutom viktigt att veta vem som ska betala för tullen om en vara försvinner eller blir skadad. Om du vill veta mer om tull och tullregler, hänvisar vi till Tullverkets hemsida.

Tullverket

Tullverket är den myndighet som ansvarar för in- och utflödet av varor i Sverige. Deras kärnverksamhet är effektiv handel och brottsbekämpning och fokuserar på att förenkla den legala handeln och minska den illegala.

Tullbrott och smuggling

Tullbrott och smuggling är två lagbrott mot hur varor förs in i Sverige. Dessa är beskrivna i Lagen om straff för smuggling (2000:1225) i 3§ och 8§.

Smuggling är då någon uppsåtligen bryter mot förbudet att föra in en vara som omfattas av särskilda villkor eller bestämmelser genom att inte anmäla varan för tullbehandling. Det gäller även den som uppsåtligen anger felaktiga eller inga uppgifter vid införsel. Smuggling kan leda till böter eller fängelse i upp till två år.

Tullbrott är då någon för in en vara utan att anmäla varan för tullbehandling eller lämnar felaktiga eller inga uppgifter vid tullbehandling. Tullbrott kan leda till böter eller fängelse i upp till två år.

Tull på engelska

Custom tax and duty

Relaterade ord

Proformafaktura
Skatt

 I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord