Vad är debiteringsgrad?

Debiteringsgraden är ett verksamhetsmått som visar debiterade timmar i förhållande till tillgängliga timmar.

Ekonomistyrning & finansiell analys > Debiteringsgrad

Debiteringsgrad är ett nyckeltal för tjänsteföretag

Debiteringsgrad (även beläggningsgrad) är ett verksamhetsmått som ofta används av tjänsteföretag som debiterar kunder efter arbetad tid. Den del av arbetad tid som tjänsteföretaget kan ta betalt av kunden kallas debiterbar tid, eller direkt tid. Den ej debiterade tiden, det vill säga den övriga tid som de anställda arbetar kallas indirekt tid och används bland annat till administration, utbildning, intern kontorstid och liknande. Andelen debiterad tid i förhållande till den totalt arbetade tiden kallas debiteringsgrad.

Debiteringsgraden kan mätas individuellt eller totalt

Debiteringsgraden kan mätas på individuell nivå eller för hela företaget. Debiteringsgraden påverkar företags resultat och det är därför av största vikt att ha koll på var debiteringsgraden ligger och hur måttet utvecklas. Nyckeltalet visar hur effektivt företaget är på att sälja sina tjänster och generellt sett är ett högt tal bättre än ett lågt tal.

Formel för debiteringsgraden

För att beräkna debiteringsgraden divideras den debiterbara tiden, alltså den direkta tiden, med den totalt arbetade tiden. Förhållandet uttrycks i procent.

 Debiteringsgrad = Debiterbar tid / Totalt arbetad tid

Ett exempel:

Ett företag har under året debiterat 2 600 timmar. Antalet tillgängliga timmar var 3 400. Företagets debiteringsgrad var under året 76,47 %.

Debiteringsgrad på engelska

Chargeability

Relaterade ord

Nyckeltal
Skuldsättningsgrad
Soliditet

 I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord