Mini One Stop Shop (MOSS) – Vad är MOSS?

Mini One Stop Shop, förkortat MOSS, är en e-tjänst för redovisning av moms på elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster och sändningstjänster.

Skatter & skatteregler > MOSS, Mini One Stop Shop

Vad är MOSS?

Den 1 januari 2015 trädde nya momsregler gällande försäljning av elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster och sändningstjänster inom EU i kraft. Reglerna påverkar företag som säljer dessa tjänster till privatpersoner inom EU. Fram till 31 december 2014 beskattades dessa tjänster i det land där säljaren är registrerad.

De nya momsreglerna innebär att beskattningen av tjänsterna i stället ska ske i det land där köparen är bosatt. Det är säljaren som bär ansvaret för att betala in momsen och ändringen gäller endast för försäljning till privatpersoner inom EU. Redan före 1 januari 2015 gällde att företag som är etablerade utanför EU ska betala mervärdesskatt för elektroniska tjänster i det EU-land köparen är bosatt, utan förutsättningen att köparen är en privatperson.

MOSS underlättar momsredovisningen för säljaren

För att underlätta betalning och redovisning av moms och för att undvika att företag skulle behöva registrera sig i 28 medlemsländer har EU bestämt att varje land skall sätta upp en portal, en Mini One Stop Shop (MOSS). Tjänsten MOSS ska finnas i alla länder i EU, i vilken de nationella företagen kan göra sin momsredovisning.

Skatteverket har därför infört e-tjänsten Mini One Stop Shop (MOSS). Tjänsten är helt frivillig och syftar till att förenkla momsredovisningen för säljaren. Genom MOSS kan säljaren redovisa och betala moms till Skatteverket avseende nämnda tjänster, och Skatteverket skickar sedan vidare momsen till de aktuella länderna.

Vilka tjänster omfattas av reglerna?

Reglerna omfattar i stora drag följande tjänster:

  • elektroniska tjänster, till exempel applikationer, tillgång till webbplatser, filmer, böcker, musik, spel, tidningar och programvaror
  • telekommunikationstjänster, främst fast och mobil telefoni samt tillgång till internet
  • sändningstjänster, det vill säga radio- och tv-sändningar

Mini One Stop Shop på engelska

Mini One Stop Shop, MOSS, MOSS Scheme

Relaterade ord

Momsredovisning
Momsregistreringsnummer
Momsdeklaration

  Här hittar du fler ekonomiska begrepp och termer