Skatteverket sänker nivå för skattepliktig sjukvård

Enligt ett nytt beslut från Skatteverket ska bara 60 procent av försäkringspremien för sjukvård räknas som skattepliktig förmån. Tidigare ansågs 70-75 procent av försäkringspremien för en sjukvårdsförsäkring vara skattepliktig. Det här gäller retroaktivt från 1 juli 2018. 

Från 1 juli 2018 införde den rödgröna regeringen en skatt på privat sjukvård när denna betalas av din arbetsgivare. Vanligast är att arbetsgivaren betalar premier för en sjukvårdsförsäkring, vilket alltså ger en skattepliktig förmån för den anställde. 

 Tips på relaterad läsning: Förmånsbeskattning – så fungerar förmånsskatt

Tidigare ansågs 70-75 procent av försäkringspremien för en sjukvårdsförsäkring normalt vara skattepliktig förmån. Respektive försäkringsbolag har brukat ange vad som gäller i det enskilda fallet eftersom vissa delar av försäkringspremien vanligtvis täcker kostnader för rehabilitering etc, som inte är skattepliktigt. 

Men nu sent i juni 2019 kom Skatteverket med nya besked som i princip gäller alla förekommande sjukvårdsförsäkringar i Sverige. Enbart 60 procent av kostnaden för en sådan sjukvårdsförsäkring ska i normala fall räknas som en skattepliktig förmån enligt Skatteverket. Det nya beskedet gäller alla betalda premier för sjukvårdsförsäkringar från 1 juli 2018 och framåt. En förutsättning är dock att försäkringen även omfattar skattefria åtgärder.

Exempel: Under 2019 betalar din arbetsgivare 1 000 kronor i månadspremie för en sjukvårdsförsäkring som även täcker kostnader för rehabilitering etc. Då blir din skattepliktiga förmån 600 kr. Tjänar du högst cirka 39 000 i månaden under 2019 blir förmånsskatten 120 – 190 kronor om din kommunalskatt är 32 kronor. Vid högre månadslön under 2019 blir skatten på förmånen 310 – 360 kronor per månad.

Möjligt att ompröva tidigare skattebeslut 

Det nya beskedet från Skatteverket betyder att man nu i efterhand har möjlighet att göra om beräkningen av gamla förmånsvärden efter den nya procentsatsen och sedan begära omprövning av gamla beslut om förmånsbeskattning. En fråga är förstås i vilka fall som en sån begäran kan anses lönsam med tanke på den tid som får läggas ned för att begära omprövning av tidigare beslut om skatter och arbetsgivaravgifter.

Vid omprövning för inkomståret 2018 gäller för arbetsgivaren att lämna in nya, rättade kontrolluppgifter samt upplysa de anställda om att de måste begära omprövning av sina inkomstdeklarationer, d v s be om en sänkning av inkomsten av tjänst. För att få tillbaka de för höga arbetsgivaravgifterna krävs en särskild ansökan av omprövning för dessa.

För inkomståret 2019 gäller att omprövning begärs av inlämnade månatliga arbetsgivardeklarationer, där en sänkning av förmånsvärdet görs i individuppgifterna för anställda för de månader då sjukvårdsförmån ingått i rapporterad inkomst. De för höga arbetsgivaravgifterna betalas då också tillbaka.

Bäst att välja månadspremie för sjukvårdsförsäkringar

När de röd-gröna partierna från 1 juli 2018 ändrade reglerna för beskattning av privata sjukvårdsförsäkringar som betalas av arbetsgivaren, var egentligen en majoritet av riksdagens ledamöter emot denna förändring. Men den knepiga parlamentariska situationen medförde att förslaget ändå gick igenom. Efter valet 2018 har ju den parlamentariska situationen inte blivit enklare, men chansen bör ändå finnas att det före nästa val kan uppstå ett läge där en riksdagsmajoritet väljer att slopa den skattepliktiga förmånen på sjukvårdsförsäkringar som arbetsgivare betalar för anställda. 

Om ett sådant beslut skulle komma är det en fördel att betala sjukvårdsförsäkringar genom månadspremier, eftersom förmånen uppstår per den dag då premien betalats. Före ändringen av skattereglerna 1 juli 2018 var det en fördel att betala sin sjukvårdsförsäkring så långt in i framtiden som överhuvudtaget möjligt, innan regeländringen slog till. Om en ändring av skattereglerna nu skulle innebär att skatteplikten försvann igen, är det månadspremier som ger det snabbaste genomslaget för en sådan regeländring. Därför är det klokt att ändra till månadsbetalning av premien för sjukvårdsförsäkringar och exempelvis utnyttja autogiro etc om det går för att förenkla administrationen av 12 betalningar om året framöver istället för kanske en enda idag.

Företagare tjänar på att ”betala bort” skattepliktiga förmåner

Av oklar anledning är det inte tillåtet för en anställd att räkna med värdet av skattepliktiga förmåner när inkomstunderlag för sjukpenning eller föräldrapenning beräknas, trots att arbetsgivaren betalar sociala försäkringsavgifter på förmånsvärdet. Inte heller får värdet av skattepliktiga förmåner ingå i lönesumman när en företagare beräknar det egna utrymmet för lägre beskattad aktieutdelning i ett fåmansbolag enligt löneregeln.

Bland annat därför råder jag alla företagare med ett eget aktiebolag att alltid ”betala bort” sina egna skattepliktiga förmåner.

Om företagaren tar av sina beskattade pengar och betalar hela förmånsvärdet till sin arbetsgivare (det egna aktiebolaget) blir den skattepliktiga förmånen noll kr. Istället kan företaget exempelvis använda pengarna som betalats för förmånen till att höja den egna lönen från aktiebolaget med samma belopp som förmånen uppgick till. På så vis ökar både underlaget för sjuk/föräldrapenning liksom löneunderlaget för den egna aktieutdelningen till 20 procents utdelningsskatt.

En sådan betalning av en egen förmån blir normalt sett en helt neutral affär, både ekonomiskt och skattemässigt, för såväl företagaren som för aktiebolaget. Betalning av förmåner ger alltså bara fördelar, inga nackdelar för en företagare med eget AB.

Justera betalning för sjukvårdsförmånen beräknad enligt nya reglerna

I ett läge där Skatteverket nu ett helt år efter att nya regler trätt i kraft, väljer att mildra beskattningen på sjukvårdsförmåner, är det också en fördel att ha betalt bort de skattepliktiga förmånerna. Då krävs ingen omständlig begäran av omprövning av gamla beslut om skatt och arbetsgivaravgifter överhuvudtaget. Några sådana har ju aldrig beräknats.

Istället görs i bolaget först en ny beräkning enligt Skatteverkets nya tolkning av tidigare beräknade skattepliktiga sjukvårdsförmåner. Sedan sker en återbetalning av tidigare för högt beräknad inbetalning från den anställde företagaren, som skett för att undvika förmånsbeskattning. 

Exempel: Under 2019 har företaget betalat 1 000 kr per månad i premie för företagarens egna sjukvårdsförsäkring och förmånen har från årets början och till juni beräknats till 750 kr per månad. Företagaren har betalat in 750 kr per månad till sitt eget bolag under januari till juni. Efter Skatteverkets nya tolkning ska sjukvårdsförmånen vara 600 kr per månad under hela 2019, eftersom den aktuella sjukvårdsförsäkringen även täcker kostnader för rehabilitering etc. I juli återbetalas därför 150 kr per månad för januari-juni 2019, dvs totalt 900 kr till företagaren. Inbetalningen från företagaren till bolaget från och med juli månad för att undvika skattepliktig förmån blir 600 kr per månad.

Läs mer om hur det fungerar!

Vill du få en djupare inblick i hur Jan-Eriks tips fungerar? Läs mer i hans bok Skattefritt och lågbeskattat i aktiebolag 2018

Köp boken häri

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi