Så funkar förmånsbeskattning

Vill du ge dina anställda förmåner för att få dem att trivas lite extra? En förmån kan vara allt från friskvård till mobiltelefoner och det brukar uppskattas av personalen. Här berättar vi hur det funkar med förmånsbeskattningen!

Skatter & skatteregler > Förmånsbeskattning

Det här behöver du ha koll på när det kommer till förmånsbeskattning!

Vad är förmånsbeskattning?

Förmånsbeskattning är när en anställd får en eller flera förmåner genom sitt jobb som han eller hon måste betala skatt för.

 Lästips: Bilförmån, vad är det? Förmånsbeskattning av bil

Vad är en förmån?

All form av ersättning för arbete som den anställde får i annat än kontanter och som bekostar en privat levnadskostnad, utgör enligt Skatteverket förmåner (på engelska benefits). Exempel på sådana förmåner kan vara jobbmobil, tjänstebil eller motionsförmåner. Förmåner på jobbet är som huvudregel skattepliktiga, men en del viktiga undantag finns.

En skattepliktig förmån ska normalt värderas till sitt marknadsvärde, vilket ska motsvara vad den anställde hade fått betala om den köpt förmånen på den lokala orten. Detta kallas förmånsgrundande pris eller förmånsgrundande belopp. I vissa fall beräknas den skattepliktiga förmånens storlek efter schabloner, till exempel för kost- och bilförmån.

Om den anställde betalar med sina beskattade pengar till arbetsgivaren för att få en skattepliktig förmån, ska förmånens värde sättas ned med det belopp som den anställde betalat.

Men utgå ifrån att marknadsvärdet är det värde som normalt gäller om en anställd får något från sin arbetsgivare.

Vad är förmånsvärde?

Förenklat kan man säga ett förmånsvärde motsvarar den besparing den anställde gör genom att få förmånen genom jobbet jämfört med att köpa den privat. Det är denna mellanskillnad som kan bli skattepliktig. Vi brukar kalla det för den uteblivna privata levnadskostnaden.

Förmånsvärden för beskattningsåret 2022 

Hur betalas förmånsskatten?

Fastän det är den anställde som förmånsbeskattas, är det arbetsgivaren som betalar in förmånsskatten åt den anställde till Skatteverket. Förmånen registreras på den anställdes lönespecifikation och ökar den anställdes skatt. Dessutom ökar underlaget för arbetsgivaravgiften, som ju är arbetsgivarens kostnad.

När är en förmån skattepliktig?

För att en förmån ska vara skattepliktig måste ägaren till företaget, dennes familj eller en anställd i regel använda sig av förmånen för att den ska anses skattepliktig. Men i vissa fall kan Skatteverket anse att förmånen är skattepliktig även om förmånen inte används. Till exempel kan rätten till ett fritidshus via jobbet anses skattepliktigt. Vi brukar kalla det för att
man har dispositionsrätt till förmånen. Läs mer om hur Skatteverket resonerar i frågor om fritidshus, båtar och andra ekonomiskt värdefulla inventarier.

Att överlåta skattepliktiga anställningsförmåner

Om en anställd låter en närstående ta del av en skattepliktig anställningsförmån kan det skattemässigt betraktas på två olika sätt. Om den anställde utverkar förmånen av sin arbetsgivare, men låter en närstående nyttja förmånen, kommer den anställde att förmånsbeskattas.

Situationen är alltså densamma som om den anställde skulle ta emot inkomst för arbete av sin arbetsgivare, och sedan överlåta inkomsten till en närstående. Om arbetsgivaren däremot utger en skattepliktig förmån direkt till den anställdes närstående, kommer den anställde i regel inte att beskattas utan den närstående.

 Det här granskade Skatteverket 2021

Kostförmån – förmånsbeskattning av mat

Måltider som arbetsgivaren betalar åt den anställde ger ofta en skattepliktig kostförmån, oavsett om måltiden intas i Sverige eller utomlands. Men undantag finns. Måltid vid representation, på intern kurs/konferens liksom fri kost på allmänna transportmedel ger ingen kostförmån, även om arbetsgivaren betalar. Samma gäller i regel fri frukost på hotell vid övernattning. Värdet på skattepliktiga kostförmåner räknas ut enligt en schablonlista, se Vismas ekonomifakta. Om en måltid subventioneras av arbetsgivaren blir skatten skillnaden mellan det subventionerade priset och schablonvärdet. Läs mer hos Skatteverket om kostförmåner.

Förmån av enklare förtäring

Den allra vanligaste skattefria förmånen som anställda brukar få är att arbetsgivaren på arbetsplatsen bjuder på sånt som Skatteverket beskriver som ”förfriskningar och annan enklare förtäring i samband med arbete och som inte kan ses som en måltid”. Till det skattefria hör exempelvis kaffe, te, enklare andra drycker, bullar, kakor, enklare mackor, frukt.

Förmånscykel – förmånsbeskattning av cykel

Om arbetsgivaren erbjuder den anställde en tjänstecykel som används privat, utgör det en skattepliktig förmån, en så kallad förmånscykel. Förmånsvärdet består då av en månatlig kostnad för värdeminskning, tillbehör, service, reparationer och en kapitalkostnad. Värdeminskning räknas ut genom att ta kostnaden för cykeln och dividera med den tid som den anses hålla. Kapitalkostnaden beräknas genom att multiplicera inköpspriset med statslåneräntan plus en procentenhet. Läs mer hos Skatteverket om tjänstecykelförmåner.

Förmånsbeskattning av aktier och värdepapper

Om en anställd får eller köper aktier till ett förmånligt pris på grund av sin anställning, räknas detta vanligtvis som en skattepliktig förmån. För att aktien ska räknas som en förmån måste aktieerbjudandet särbehandla just den anställde och priset för aktien måste vara mindre än marknadsvärdet.

Förmånsvärdet är då alltså detsamma som skillnaden mellan aktiens marknadsvärde vid förvärvet och vad den anställde har fått betala för aktien. Lagen kräver även att förmånen tas upp samma år som den anställde fick värdepappren. Skulle den anställde i stället betala fullt marknadsvärde för aktien, beskattas den som kapital och inte som förmån.

Det finns dock ett sätt att erbjuda aktier till anställda utan att de blir föremål för förmånsbeskattning, även om priset understiger marknadsvärdet. Lösningen är att erbjuda allmänheten samma aktieerbjudande och villkor som de anställda. Detta under villkor att anställda och aktieägare inte köper mer än 20 procent av antalet erbjudna aktier, samt att den enskilda anställde inte förvärvar aktier för mer än 30 000 kronor. Läs mer hos Skatteverket om aktieförmåner.

Förmånskatt på lån

Vad händer om arbetsgivaren vill låna ut pengar till sina anställda, blir det då förmånsbeskattning? Svaret beror på om lånevillkoren hos arbetsgivaren är mer förmånliga än marknadsmässiga lån. Förmånliga villkor kan innebära att lånet är räntefritt eller att räntan är lägre än marknadsräntan.

En låneförmån, även kallat förmånslån, läggs till den anställdes inkomst och beskattas. Om lånet är räntefritt eller sker med fast ränta, motsvarar förmånsvärdet skillnaden mellan den rådande statslåneräntan plus 1 procent, och låneräntan för den anställde. Ligger statslåneräntan på 4 procent och den anställde lånar till 2 procent, blir själva förmånen alltså (4+1)-2 = 3 procent av lånebeloppet.

Den anställde får lov att dra av ränteförmånen som ränteutgift i sin inkomstdeklaration. Skattekonsekvenserna för den anställde kan variera beroende på om den bara betalar kommunalskatt eller också betalar statlig skatt. I de fall den anställde betalar ränta på lånet och har hög marginalskatt, kan det i dagens läge med låga bolåneräntor ibland vara klokare att avstå från sådana låneförmåner via jobbet. Läs mer hos Skatteverket om låneförmåner.

Förmånsbeskattning av motion och friskvård

Det är möjligt för arbetsgivaren att erbjuda anställda skattefri motion och friskvård av mindre värde, om erbjudandet riktar sig till alla i personalen. Dessa typer av skattefria förmåner kan dels lämnas som en naturaförmån och dels som ett friskvårdsbidrag. Det är fullt möjligt att kombinera de båda formerna av förmåner.

Med naturaförmån menas att kostnaden för förmånen betalas direkt av arbetsgivaren, exempelvis genom att arbetsgivaren får en faktura på ett årskort till ett gym som företaget betalar, och sedan ger själva årskortet till den anställde. För denna typ av motionsförmån ska anses vara en skattefri förmån av mindre värde finns ingen fastställd beloppsgräns. Man brukar dock anse att exempelvis ett årskort på ett ordinärt gym på den ort där den anställde finns, alltid blir en skattefri naturaförmån om arbetsgivaren får fakturan på gymkortet och betalar det.

Om den anställde själv betalar för en motionsaktivitet och får ersättning för utlägg är det fråga om ett friskvårdsbidrag. Gränsen går vid 5000 kronor, däröver ska hela friskvårdsbidraget beskattas. Så det är klokt att hålla sig under 5000 kronor. 

Ridning, segling, utförsåkning och golf räknas som skattefria förmåner. Motorsport, pistolskytte och lerduveskytte räknas som "exklusiva" och är inte skattefria förmåner. Skatteverket publicerar inte längre någon lista över godkända friskvårdsaktiviteter. Det beror på att listan gick att uppfatta som en komplett lista över godkända aktiviteter. Att exempellistan tagits bort innebär inte att reglerna har ändrats. Läs mer hos Skatteverket om friskvårdsförmåner.

 Friskvårdsbidrag – allt du behöver veta! 

Förmånsskatt på sjukvårdsförsäkring

En sjukvårdsförsäkring kan ge den anställde fri sjukvård under vardagar utan att behöva stå i kö – en allt vanligare personalförmån hos arbetsgivare. Dessutom brukar sjukvårdsförsäkringar erbjuda ytterligare sjukvårdsservice, som hälsoprofil på webben, gratis rådgivning och psykologstöd liksom omfattande rehabiliteringsinsatser vid behov.

Från och med 1 juli 2018 infördes förmånsskatt på privat sjukvård som arbetsgivaren betalar för en anställd från detta datum. När en arbetsgivare betalar den anställdes sjukvårdsförsäkring och det ingår tjänster för rehabilitering i försäkringen, är förmånsvärdet för en sådan försäkring 60 procent av arbetsgivarens kostnad för försäkringen. I stort sett alla i Sverige förekommande sjukvårdsförsäkringar är av denna typ.

Förmånsbeskattning av dator och mobiltelefon

Arbetsgivare kan erbjuda anställda privat och skattefri mobiltelefoni, oavsett om användandet sker på eller utanför arbetsplatsen. Då måste tre villkor uppfyllas. Det måste handla om ett abonnemang mot fast avgift. Det privata mobilanvändandet ska inte gå att skilja från jobbanvändandet. Dessutom måste mobilanvändningen vara av “väsentlig betydelse” för att den anställde ska kunna sköta sitt jobb.

Om den anställde inte behöver företagsmobilen i jobbet men ändå tar med den hem, uppstår det en förmån som måste beskattas till marknadsvärdet. Samma regel gäller även annan elektronisk utrustning som dator, surfplatta och nätverksrouter. Privat mobilanvändning som faktureras separat från abonnemanget, till exempel utlandssamtal, måste också förmånsbeskattas hos den anställde.

Förmånsskatt på resor

Fria resor eller subventionerade resor som inte ingår i tjänsten, räknas som skattepliktiga förmåner. Resor till och från arbetet och hemresor är i regel privata resor och är då skattepliktiga om arbetsgivaren betalar sådana resekostnader. Undantag görs för anställda som anses ha sitt så kallade tjänsteställe i hemmet, exempelvis för hantverkare som varje år har många olika arbetsplatser och reser direkt från hemmet till dessa arbetsplatser.

Studie- och konferensresor

Renodlade studie- och konferensresor som arbetsgivaren står för, beskattas inte för värdet. Om resan innehåller mindre inslag av nöje och avkoppling, så ska det inte påverka att resan blir skattepliktig för anställda. Om nöjesaktiviteter och avkoppling däremot har en mer framträdande roll i konferens- eller studieresan, kan resan istället betraktas som en skattepliktig förmån för den anställda. Den skattefria förmånen kan gälla både hela, eller delar av beloppet. Det beror på hur stor del av resans aktiviteter som är kopplade till nöje och avkoppling. Läs mer om förmånsbeskattning på studie-och konferensresor på Skatteverkets hemsida.

Årskort och periodkort

Anställda som reser i jobbet eller pendlar en längre sträcka använder i många fall årskort eller periodkort. Om privata resor görs med ett årskort som betalas av arbetsgivaren, men som inte redovisas till arbetsgivaren, borde den förmånen värderas till kostnaden för ett årskort om det inte finns några begränsningar av den privata användningen.

Om tjänstekortet inte används till privata resor, räknas det inte som en skattepliktig förmån. Ett årskort som endast används i tjänsten ska förtydligas genom ett avtal mellan arbetsgivaren och den anställda. Resekort som endast gäller i en specifik region (så kallade lokala eller regionala resekort) förutsätts också kunna användas för privat bruk även om arbetsgivaren betalar resekortet. I dessa fall förmånsbeskattas den anställde för hela kortvärdet.

Det finns några typer av resor som är undantagsfall och som är skattefria förmåner. Det är bland annat:

  • hemresor för FN-personal
  • inställelse- och arbetsresor
  • resa till och få anställningsintervju
  • reseförmån med inskränkande villkor
  • rättsinformation

Läs mer om resor och förmånsbeskattning på Skatteverket.se

Förmånsbeskattning av bostad

En bostad som är fri eller subventionerad av arbetsgivaren utgör en skattepliktig förmån. Så länge boendet inte är semesterbostad ska den anställde redovisa förmånens marknadsvärde i sin inkomstdeklaration. Förmånsvärdet räknas då per kvadratmeter bostadsyta och uträkningen bör ske enligt Skatteverkets rekommendationer.

Arbetsgivaren i sin tur ska följa en särskild schablonvärdering av bostaden vid beräkning av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter. Förmånsvärdena är uppdelade i fem regioner i Sverige och gäller för omöblerade bostäder, inklusive värmen men exklusive hushållsel. Läs mer hos Skatteverket om bostadsförmåner.

Förmånsskatt på gåvor

Gåvor från arbetsgivaren till anställda är i regel skattepliktiga, men ibland kan julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor vara fria från förmånsbeskattning. Då är gåvans marknadsvärde inklusive moms lägre än vissa schablonvärden, se Vismas ekonomifakta. Dessutom får inte gåvan bestå av pengar eller andra betalningsmedel som kan bytas mot pengar. Läs mer om vad du som arbetsgivare bör tänka på när du ger jul- och minnesgåvor till anställda. 

Gåvor mellan aktiebolag blir ofta komplicerat, läs mer här. 

Förmånsbeskattning av parkering och garageplats

När anställda erbjuds fri parkering eller garageplats vid arbetsplatsen, utgör det ofta en skattepliktig förmån. Förmånen består av marknadsvärdet, som ska motsvara hyrkostnaden för en parkeringsplats nära arbetsplatsen. Det innebär att om anställda kan parkera gratis på motsvarande platser nära arbetsgivarens platser, blir parkeringen skattefri.

Om de anställda har egna parkeringsplatser måste de förmånsbeskatta för alla dagar, oavsett om bilen använder platsen alla dagar eller inte. Anställda som parkerar där det finns ledig plats behöver bara förmånsbeskatta de dagar när de använder parkeringen. Anställda som nyttjar bilförmån slipper förmånsbeskatta för parkering som erbjuds av arbetsgivaren. Läs mer hos Skatteverket om parkeringsförmåner.

Skatt på personalrabatter

Personalrabatten är skattefri när den:

  • riktar sig till alla medarbetare,
  • avser vara eller tjänst som ingår i företagets ordinarie sortiment,
  • inte är större än sedvanlig personalrabatt,
  • inte är större än den största rabatt som en vanlig kund kan få på affärsmässiga grunder.

Det får heller inte vara så att en anställd kan välja mellan högre lön eller rabatt. Att få rabatt utbetald i efterhand går däremot bra.

Viktigt att notera är att om rabatten överstiger den högsta rabatt som en vanlig kund kan få hos företaget eller på marknaden är personalrabatten skattepliktig. Exakt var gränsen går varierar eftersom rabattsatserna kan variera mellan olika branscher och orter.

Obs: De senaste besluten och reglerna kring förmånsbeskattning finns alltid på Skatteverket.se. Visma Spcs ansvarar inte för hur informationen om förmånsbeskattning används eller för eventuella följder av att beräkningar baserat på informationen inte blir korrekta.

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion