Guide: Allt om förmånsbeskattning på de vanligaste förmånerna

Många arbetsgivare bjuder sina anställda på olika förmåner, allt från friskvård till mobiltelefoner. Men vad innebär förmånsbeskattning och förmånsvärde? Vad kostar det den anställde att ha personalförmåner och vilka regler måste du arbetsgivare ha koll på? Så här fungerar förmånsbeskattning för de vanligaste förmånerna i dag.

 

Vi börjar med att förklara några begrepp som är viktiga att känna till när det kommer till förmånsbeskattning.

Vad är förmånsbeskattning?


Förmånsbeskattning betyder att en anställd, förmånstagaren, betalar skatt för förmåner som den fått på grund av sitt jobb och som enligt reglerna är skattepliktiga.

Vad är en förmån?


All form av ersättning för arbete som den anställde får i annat än kontanter och som bekostar en privat levnadskostnad, utgör enligt Skatteverket förmåner (på engelska benefits). Exempel på sådana förmåner kan vara jobbmobil, tjänstebil eller motionsförmåner. Förmåner på jobbet är som huvudregel skattepliktiga, men en del viktiga undantag finns.

En skattepliktig förmån ska normalt värderas till sitt marknadsvärde, vilket ska motsvara vad den anställde hade fått betala om den köpt förmånen på den lokala orten. Detta kallas förmånsgrundande pris eller förmånsgrundande belopp. I vissa fall beräknas den skattepliktiga förmånens storlek efter schabloner, till exempel för kost- och bilförmån.

Om den anställde betalar med sina beskattade pengar till arbetsgivaren för att få en skattepliktig förmån, ska förmånens värde sättas ned med det belopp som den anställde betalat.


Tillbaka till toppen av sidan

Vad är förmånsvärde?


Förenklat kan man säga ett förmånsvärde motsvarar den besparing den anställde gör genom att få förmånen genom jobbet jämfört med att köpa den privat. Det är denna mellanskillnad som kan bli skattepliktig.

 Tips: Förmånsvärden för beskattningsåret 2019 

 

Tillbaka till toppen av sidan

Hur betalas förmånsskatten?


Fastän det är den anställde som förmånsbeskattas, är det arbetsgivaren som betalar in förmånsskatten åt den anställde till Skatteverket. Förmånen registreras på den anställdes lönespecifikation och ökar den anställdes skatt. Dessutom ökar underlaget för arbetsgivaravgiften, som ju är arbetsgivarens kostnad.

När är en förmån skattepliktig?


För att en förmån ska vara skattepliktig måste den anställde i regel använda sig av förmånen eller tacka ja till den. Det kan exempelvis betyda att även om den anställde erbjuds kostnadsfri jobblunch, men väljer att inte utnyttja förmånen, så utgår ingen förmånsbeskattning.

Det finns dock förmåner som anses skattepliktiga redan då den anställde tackar ja till dem, men själv väljer när eller hur de utnyttjas. Till exempel kan rätten till ett fritidshus via jobbet anses skattepliktigt, även om det inte använts ännu av den anställde.

Att överlåta skattepliktiga anställningsförmåner


Om en anställd låter en närstående ta del av en skattepliktig anställningsförmån kan det skattemässigt betraktas på två olika sätt. Om den anställde utverkar förmånen av sin arbetsgivare, men låter en närstående nyttja förmånen, kommer den anställde att förmånsbeskattas.

Situationen är alltså densamma som om den anställde skulle ta emot inkomst för arbete av sin arbetsgivare, och sedan överlåta inkomsten till en närstående. Om arbetsgivaren däremot utger en skattepliktig förmån direkt till den anställdes närstående, kommer den anställde i regel inte att beskattas utan den närstående.

Bilförmån – förmånsbeskattning av bil

När en anställd använder en bil för privat bruk på grund av sin anställning, i mer än "ringa omfattning", utgör bilen en skattepliktig förmån - så kallad förmånsbil eller bilförmån. Förmånsbeskattningen av bil gäller oavsett om en tjänstebil där företaget äger bilen eller om det rör sig om en hyrbil. Enligt Skatteverket innebär "ringa omfattning" att bilen används högst tio gånger per år och sammanlagt körs högst 100 mil. Förmånsvärdet kan sänkas med 25 procent, ner till 75 procent av värdet, om den anställde kör 3 000 mil eller mer i tjänsten under arbetsåret.

Förmånsvärde för bilar är olika

Förmånsvärdet för bilen är alltså den skattepliktiga förmånen att få nyttja en tjänstebil privat. Beloppet läggs på bruttolönen och skatten dras sedan utifrån detta belopp. Hur stor förmånsskatten för en bil blir, baseras på en schablon över olika bilars marknadsvärde. En regel att komma ihåg är att förmånsvärdet för bilen ska motsvara besparingen du gör genom att ha förmånsbil jämfört med att äga bilen privat.

Bilförmånsberäkning

Eftersom det är flera faktorer som avgör hur stort förmånsvärdet blir för en viss bil, som exempelvis årsmodell och inköpskostnad för extrautrustning (läderklädsel, stereopaket etc), är det säkraste sättet att beräkna förmånsvärdet på en tjänstebil att använda den kompletta bilkalkylen i skatteprogrammet Visma Skatt. Även Skatteverket har en begränsad digitala tjänst för bilförmånsberäkning.

Drivmedelsförmån

Om arbetsgivaren betalar bränslet som används vid privat körning, kommer kostnaden för drivmedlet att förmånsskattas. Detta kallas drivmedelsförmån.

Reducerat förmånsvärde för miljöbilar

Har du en miljöbil som förmånsbil? Eftersom miljöbilar oftast är dyrare i inköp än bilar utan miljöanpassningar, finns det särskilda bestämmelser gällande nedsättningen av förmånsvärdet på den typen av bilar.

Förmånsvärdet på miljö- och elbilar får du fram genom att beräkna priset på en liknande, jämförbar bil. Det kan exempelvis vara samma bilmodell, fast med en bensin- eller dieselmotor. Om det saknas en jämförbar bil, sätts det förmånsgrundande värdet istället till en annan bilmodell med ett belopp tillagt eller avdraget. Reglerna gällande förmånsbeskattning på miljöbilar är tidsbegränsade och gäller till och med inkomståret 2020.

Detta gäller miljöbilar:

 Bilar som går under benämningarna el- och laddhybridbilar och som kan laddas från elnätet, samt gasbilar (ej gasol), justeras först till en jämförbar bil utan miljöanpassning, därefter sänks förmånsvärdet med 40 procent. Sänkningen får då vara högst 10 000 kr från och med inkomstår 2017.

 Bilar som går under benämningen etanol- och elhybridbilar ( dvs. bilar som inte kan laddas från elnätet eller som tankas med gasol, rapsmetylester och övriga typer av miljöanpassade drivmedel) justeras ner till närmast jämförbara bil.

 Tänk på att miljöbilens nypris måste vara högre än nybilspriset på närmast jämförbara modell för att förmånsbeskattningen ska kunna sänkas.

 Gratis mall för körjournal - underlätta Skatteverkets bedömning av din bilförmån

Tillbaka till toppen av sidan

1 juli 2018 träder det nya bonus-malussystemet för nya bilar i kraft. Detta innebär att om du köper en helt ny bil med låga utsläpp, som en elbil eller en vätgasbil, kan du räkna med en saftig bonus. Väljer du istället en ny bil som drivs med bensin eller diesel kan skatten höjas med flera tusenlappar om året. Samtidigt försvinner den femåriga befrielsen från fordonsskatt för miljöbilar.

Här kan du läsa mer om Bonus-Malus och bränslebytet


Kostförmån – förmånsbeskattning av mat


Måltider som arbetsgivaren betalar åt den anställde ger ofta en skattepliktig kostförmån, oavsett om måltiden intas i Sverige eller utomlands. Men undantag finns. Måltid vid representation, på intern kurs/konferens liksom fri kost på allmänna transportmedel ger ingen kostförmån, även om arbetsgivaren betalar. Samma gäller i regel fri frukost på hotell vid övernattning. Värdet på skattepliktiga kostförmåner räknas ut enligt en schablonlista, se Vismas ekonomifakta. Om en måltid subventioneras av arbetsgivaren blir skatten skillnaden mellan det subventionerade priset och schablonvärdet. Läs mer hos Skatteverket om kostförmåner.

Förmån av enklare förtäring


Den allra vanligaste skattefria förmånen som anställda brukar få är att arbetsgivaren på arbetsplatsen bjuder på sånt som Skatteverket beskriver som ”förfriskningar och annan enklare förtäring i samband med arbete och som inte kan ses som en måltid”. Till det skattefria hör exempelvis kaffe, te, enklare andra drycker, bullar, kakor, enklare mackor, frukt.


Tillbaka till toppen av sidan

Förmånscykel – förmånsbeskattning av cykel


Om arbetsgivaren erbjuder den anställde en tjänstecykel som används privat, utgör det en skattepliktig förmån, en så kallad förmånscykel. Förmånsvärdet består då av en månatlig kostnad för värdeminskning, tillbehör, service, reparationer och en kapitalkostnad. Värdeminskning räknas ut genom att ta kostnaden för cykeln och dividera med den tid som den anses hålla. Kapitalkostnaden beräknas genom att multiplicera inköpspriset med statslåneräntan plus en procentenhet. Läs mer hos Skatteverket om tjänstecykelförmåner.


Tillbaka till toppen av sidan

Förmånsbeskattning av aktier och värdepapper

Om en anställd får eller köper aktier till ett förmånligt pris på grund av sin anställning, räknas detta vanligtvis som en skattepliktig förmån. För att aktien ska räknas som en förmån måste aktieerbjudandet särbehandla just den anställde och priset för aktien måste vara mindre än marknadsvärdet.

Förmånsvärdet är då alltså detsamma som skillnaden mellan aktiens marknadsvärde vid förvärvet och vad den anställde har fått betala för aktien. Lagen kräver även att förmånen tas upp samma år som den anställde fick värdepappren. Skulle den anställde i stället betala fullt marknadsvärde för aktien, beskattas den som kapital och inte som förmån.

Det finns dock ett sätt att erbjuda aktier till anställda utan att de blir föremål för förmånsbeskattning, även om priset understiger marknadsvärdet. Lösningen är att erbjuda allmänheten samma aktieerbjudande och villkor som de anställda. Detta under villkor att anställda och aktieägare inte köper mer än 20 procent av antalet erbjudna aktier, samt att den enskilda anställde inte förvärvar aktier för mer än 30 000 kronor. Läs mer hos Skatteverket om aktieförmåner.


Tillbaka till toppen av sidan

Förmånskatt på lån


Vad händer om arbetsgivaren vill låna ut pengar till sina anställda, blir det då förmånsbeskattning? Svaret beror på om lånevillkoren hos arbetsgivaren är mer förmånliga än marknadsmässiga lån. Förmånliga villkor kan innebära att lånet är räntefritt eller att räntan är lägre än marknadsräntan.

En låneförmån, även kallat förmånslån, läggs till den anställdes inkomst och beskattas. Om lånet är räntefritt eller sker med fast ränta, motsvarar förmånsvärdet skillnaden mellan den rådande statslåneräntan plus 1 procent, och låneräntan för den anställde. Ligger statslåneräntan på 4 procent och den anställde lånar till 2 procent, blir själva förmånen alltså (4+1)-2 = 3 procent av lånebeloppet.

Den anställde får lov att dra av ränteförmånen som ränteutgift i sin inkomstdeklaration. Skattekonsekvenserna för den anställde kan variera beroende på om den bara betalar kommunalskatt eller också betalar statlig skatt. I de fall den anställde betalar ränta på lånet och har hög marginalskatt, kan det i dagens läge med låga bolåneräntor ibland vara klokare att avstå från sådana låneförmåner via jobbet. Läs mer hos Skatteverket om låneförmåner.


Tillbaka till toppen av sidan

Förmånsbeskattning av motion och friskvård

Det är möjligt för arbetsgivaren att erbjuda anställda skattefri motion och friskvård av mindre värde, om erbjudandet riktar sig till alla i personalen. Dessa typer av skattefria förmåner kan dels lämnas som en naturaförmån och dels som ett friskvårdsbidrag. Det är fullt möjligt att kombinera de båda formerna av förmåner. Med naturaförmån menas att kostnaden för förmånen betalas direkt av arbetsgivaren, exempelvis genom att arbetsgivaren får en faktura på ett årskort till ett gym som företaget betalar, och sedan ger själva årskortet till den anställde. För denna typ av motionsförmån ska anses vara en skattefri förmån av mindre värde finns ingen fastställd beloppsgräns. Man brukar dock anse att exempelvis ett årskort på ett ordinärt gym på den ort där den anställde finns, alltid blir en skattefri naturaförmån om arbetsgivaren får fakturan på gymkortet och betalar det.

Om den anställde däremot själv betalar för en motionsaktivitet med egna pengar och sedan av arbetsgivaren får ersättning för sitt utlägg, då är det fråga om ett friskvårdsbidrag. Före nionde september 2019 ansåg Skatteverket att ett friskvårdsbidrag till en anställd enbart ska beskattas till den del det överstiger 5 000 kr om året. Sedan det nyligen kommit en dom angående friskvårdsbidrag från Högsta Förvaltningsdomstolen gäller dock enligt Skatteverket från nionde september 2019 att hela årets friskvårdsbidrag ska beskattas om det överstiger 5 000 kr för hela kalenderåret, men bara om någon del har lämnats nionde september eller senare under 2019. Från 2020 gäller den nya tolkningen hela året.

Enligt Skatteverket ska friskvårdsbidrag till en anställd beskattas till den del de överstiger 5 000 kr om året. En arbetsgivare kan inte skattefritt subventionera de anställdas aktiviteter i exklusivare sporter. Till exklusivare sporter hör enligt Skatteverket exempelvis motorsport, pistolskytte och lerduveskytte. Däremot räknas inte längre vare sig ridning, segling, utförsåkning eller golf till exklusiva sporter, utan kan bekostas av arbetsgivare som skattefria förmåner. Läs mer hos Skatteverket om friskvårdsförmåner.

 Relaterad läsning: Friskvårdsbidrag – allt du behöver veta! 


Tillbaka till toppen av sidan

Förmånsskatt på sjukvårdsförsäkring

En sjukvårdsförsäkring kan ge den anställde fri sjukvård under vardagar utan att behöva stå i kö – en allt vanligare personalförmån hos arbetsgivare. Dessutom brukar sjukvårdsförsäkringar erbjuda ytterligare sjukvårdsservice, som hälsoprofil på webben, gratis rådgivning och psykologstöd liksom omfattande rehabiliteringsinsatser vid behov.

Från och med 1 juli 2018 infördes förmånsskatt på privat sjukvård som arbetsgivaren betalar för en anställd från detta datum. När en arbetsgivare betalar den anställdes sjukvårdsförsäkring och det ingår tjänster för rehabilitering i försäkringen, har Skatteverket nyss meddelat att förmånsvärdet för en sådan försäkring blir 60 procent av arbetsgivarens kostnad för försäkringen. I stort sett alla i Sverige förekommande sjukvårdsförsäkringar är av denna typ.

 Skatt och sjukvårdsförsäkring – här är bästa taktiken för företagaren

Tillbaka till toppen av sidan

Förmånsbeskattning av dator och mobiltelefon


Arbetsgivare kan erbjuda anställda privat och skattefri mobiltelefoni, oavsett om användandet sker på eller utanför arbetsplatsen. Då måste tre villkor uppfyllas. Det måste handla om ett abonnemang mot fast avgift. Det privata mobilanvändandet ska inte gå att skilja från jobbanvändandet. Dessutom måste mobilanvändningen vara av “väsentlig betydelse” för att den anställde ska kunna sköta sitt jobb.

Om den anställde inte behöver företagsmobilen i jobbet men ändå tar med den hem, uppstår det en förmån som måste beskattas till marknadsvärdet. Samma regel gäller även annan elektronisk utrustning som dator, surfplatta och nätverksrouter. Privat mobilanvändning som faktureras separat från abonnemanget, till exempel utlandssamtal, måste också förmånsbeskattas hos den anställde.

Förmånsskatt på resor

Fria resor eller subventionerade resor som inte ingår i tjänsten, räknas som skattepliktiga förmåner. Resor till och från arbetet och hemresor är i regel privata resor och är då skattepliktiga om arbetsgivaren betalar sådana resekostnader. Undantag görs för anställda som anses ha sitt så kallade tjänsteställe i hemmet, exempelvis för hantverkare som varje år har många olika arbetsplatser och reser direkt från hemmet till dessa arbetsplatser.


Tillbaka till toppen av sidan

Studie- och konferensresor

Renodlade studie- och konferensresor som arbetsgivaren står för, beskattas inte för värdet. Om resan innehåller mindre inslag av nöje och avkoppling, så ska det inte påverka att resan blir skattepliktig för anställda. Om nöjesaktiviteter och avkoppling däremot har en mer framträdande roll i konferens- eller studieresan, kan resan istället betraktas som en skattepliktig förmån för den anställda. Den skattefria förmånen kan gälla både hela, eller delar av beloppet. Det beror på hur stor del av resans aktiviteter som är kopplade till nöje och avkoppling. Läs mer om förmånsbeskattning på studie-och konferensresor på Skatteverkets hemsida.

Årskort och periodkort

Anställda som reser i jobbet eller pendlar en längre sträcka använder i många fall årskort eller periodkort. Om privata resor görs med ett årskort som betalas av arbetsgivaren, men som inte redovisas till arbetsgivaren, borde den förmånen värderas till kostnaden för ett årskort om det inte finns några begränsningar av den privata användningen.

Om tjänstekortet inte används till privata resor, räknas det inte som en skattepliktig förmån. Ett årskort som endast används i tjänsten ska förtydligas genom ett avtal mellan arbetsgivaren och den anställda. Resekort som endast gäller i en specifik region (så kallade lokala eller regionala resekort) förutsätts också kunna användas för privat bruk även om arbetsgivaren betalar resekortet. I dessa fall förmånsbeskattas den anställde för hela kortvärdet.

Det finns några typer av resor som är undantagsfall och som är skattefria förmåner. Det är bland annat:

  • hemresor för FN-personal
  • inställelse- och arbetsresor
  • resa till och få anställningsintervju,
  • reseförmån med inskränkande villkor
  • rättsinformation

Läs mer om resor och förmånsbeskattning på Skatteverket.se


Tillbaka till toppen av sidan

Förmånsbeskattning av bostad

En bostad som är fri eller subventionerad av arbetsgivaren utgör en skattepliktig förmån. Så länge boendet inte är semesterbostad ska den anställde redovisa förmånens marknadsvärde i sin inkomstdeklaration. Förmånsvärdet räknas då per kvadratmeter bostadsyta och uträkningen bör ske enligt Skatteverkets rekommendationer.

Arbetsgivaren i sin tur ska följa en särskild schablonvärdering av bostaden vid beräkning av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter. Förmånsvärdena är uppdelade i fem regioner i Sverige och gäller för omöblerade bostäder, inklusive värmen men exklusive hushållsel. Läs mer hos Skatteverket om bostadsförmåner.


Tillbaka till toppen av sidan

Förmånsskatt på gåvor

Gåvor från arbetsgivaren till anställda är i regel skattepliktiga, men ibland kan julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor vara fria från förmånsbeskattning. Då är gåvans marknadsvärde inklusive moms lägre än vissa schablonvärden, se Vismas ekonomifakta. Dessutom får inte gåvan bestå av pengar eller andra betalningsmedel som kan bytas mot pengar. Läs mer om vad du som arbetsgivare bör tänka på när du ger jul- och minnesgåvor till anställda. Läs mer hos Skatteverket om gåvor.


Tillbaka till toppen av sidan

Förmånsbeskattning av parkering och garageplats

När anställda erbjuds fri parkering eller garageplats vid arbetsplatsen, utgör det ofta en skattepliktig förmån. Förmånen består av marknadsvärdet, som ska motsvara hyrkostnaden för en parkeringsplats nära arbetsplatsen. Det innebär att om anställda kan parkera gratis på motsvarande platser nära arbetsgivarens platser, blir parkeringen skattefri.

Om de anställda har egna parkeringsplatser måste de förmånsbeskatta för alla dagar, oavsett om bilen använder platsen alla dagar eller inte. Anställda som parkerar där det finns ledig plats behöver bara förmånsbeskatta de dagar när de använder parkeringen. Anställda som nyttjar bilförmån slipper förmånsbeskatta för parkering som erbjuds av arbetsgivaren. Läs mer hos Skatteverket om parkeringsförmåner.


Tillbaka till toppen av sidan

Skatt på personalrabatter

Personalrabatten är skattefri när den:

  • riktar sig till alla medarbetare,
  • avser vara eller tjänst som ingår i företagets ordinarie sortiment,
  • inte är större än sedvanlig personalrabatt,
  • inte är större än den största rabatt som en vanlig kund kan få på affärsmässiga grunder.

Det får heller inte vara så att en anställd kan välja mellan högre lön eller rabatt. Att få rabatt utbetald i efterhand går däremot bra.

Viktigt att notera är att om rabatten överstiger den högsta rabatt som en vanlig kund kan få hos företaget eller på marknaden är personalrabatten skattepliktig. Exakt var gränsen går varierar eftersom rabattsatserna kan variera mellan olika branscher och orter.

Tillbaka till toppen av sidan

Obs: De senaste besluten och reglerna kring förmånsbeskattning finns alltid på Skatteverket.se. Visma Spcs ansvarar inte för hur informationen om förmånsbeskattning används eller för eventuella följder av att beräkningar baserat på informationen inte blir korrekta.

3,7/5 - 57 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi