Kontor på Vismaa

Så fungerar förmånsbeskattning
Här är de vanligaste förmånerna

Många företag i dag bjuder på olika förmåner till sina anställda - allt från friskvård till mobiltelefoner. Men vad kostar det den anställde i form av förmånsbeskattning och vilka regler måste företagaren ha koll på? Så här fungerar förmånsbeskattning för de vanligaste förmånerna i dag.

Uppdaterad: 2016-12-21

Läs mer hur förmånsbeskattning fungerar för:
Aktier och värdepapper

Boende
Friskvård och motion
Gåvor
Mat
Lån
Mobiltelefon och dator
Parkering och garageplats
Sjukvårdsförsäkring
Tjänstebil
Tjänstecykel
Personalrabatt

Vad är förmånsbeskattning?

Förmånsbeskattning betyder att en anställd betalar skatt för förmåner som den fått på grund av sitt jobb. Exempel på sådana förmåner kan vara jobbmobil, tjänstebil eller friskvårdsrabatt på gym. Förmånen är som huvudregel skattepliktig, om inte undantag finns. All form av ersättning för arbete som den anställde får i annat än kontanter och som bekostar en privat levnadskostnad, utgör enligt Skatteverket en förmån.

Förmånsbeskattning i praktiken

Fastän det är den anställde som förmånsbeskattas, är det företagaren som betalar in förmånsskatten åt den anställde till Skatteverket. Förmånen registreras på den anställdes lönespecifikation och ökar den anställdes skatt. Dessutom ökar underlaget för arbetsgivaravgiften, som ju är företagarens kostnad.

En förmån ska normalt värderas till sitt marknadsvärde, vilket ska motsvara vad den anställde hade fått betala om den köpt förmånen på den lokala orten. Om det inte går brukar det finnas schablonmässig värdering som bestäms av Skatteverket, till exempel för kost- och bilförmån.

Det innebär att om den anställde betalar för en förmån som inte når upp till förmånens fulla marknadsvärde, kommer mellanskillnaden resultera i förmånsbeskattning. Om förmånen har mycket lågt ekonomiskt värde eller faller under ett undantag, kan den vara skattefri.

Jobbmobil kan förmånsbeskattasNär är en förmån skattepliktig?

För att en förmån ska vara skattepliktig måste den anställde använda sig av förmånen eller tacka ja till den. Det kan i praktiken betyda att även om den anställde erbjuds kostnadsfri jobblunch, men väljer att inte utnyttja förmånen, så utgår ingen förmånsbeskattning.

Det finns dock förmåner som anses skattepliktiga redan då den anställde tackar ja till dem, men själv väljer när eller hur de utnyttjas. Till exempel kan rätten till ett fritidshus via jobbet anses skattepliktigt, även om det inte använts ännu av den anställde.

Överlåta företagsförmåner

Om en anställd låter en närstående ta del av en företagsförmån kan det skattemässigt betraktas på två olika sätt. Om den anställde utverkar förmånen av sin arbetsgivare, men låter en närstående nyttja förmånen, kommer den anställde att förmånsbeskattas.

Situationen är alltså densamma som om den anställde skulle ta emot inkomst för arbete av sin arbetsgivare, och sedan överlåta inkomsten till en närstående. Om arbetsgivaren däremot utger en förmån direkt till den anställdes närstående, kommer inte den anställde att beskattas.

Skatteplanera nu. Förbättra dina resultat.

Visma SkattEn klok skatteplanering börjar knappast på nyårsafton. Visma Skatt hjälper dig med både deklaration och skatteplanering, för att du ska få ut bästa resultat när det är dags för din inkomstdeklaration.

Prova Visma Skatt

 

Så förmånsbeskattar du för...

Aktier och värdepapper

Om en anställd får eller köper aktier till ett förmånligt pris på grund av sin anställning, räknas detta vanligtvis som en skattepliktig förmån. För att aktien ska räknas som en förmån måste aktieerbjudandet särbehandla just den anställde och priset för aktien måste vara mindre än marknadsvärdet.

Förmånsvärdet är då alltså detsamma som skillnaden mellan aktiens marknadsvärde vid förvärvet och vad den anställde har fått betala för aktien. Lagen kräver även att förmånen tas upp samma år som den anställde fick värdepappren. Skulle den anställde i stället betala fullt marknadsvärde för aktien, beskattas den som kapital och inte som förmån.

Det finns dock ett sätt att erbjuda aktier till anställda utan att de blir föremål för förmånsbeskattning, även om priset understiger marknadsvärdet. Lösningen är att erbjuda allmänheten samma aktieerbjudande och villkor som de anställda. Detta under villkor att anställda och aktieägare inte köper mer än 20 procent av antalet erbjudna aktier, samt att den enskilda anställde inte förvärvar aktier för mer än 30 000 kronor. Läs mer hos Skatteverket om aktieförmåner.

Boende

En bostad som är fri eller subventionerad av arbetsgivaren utgör en skattepliktig förmån. Så länge boendet inte är semesterbostad ska den anställde redovisa förmånens marknadsvärde i sin inkomstdeklaration. Förmånsvärdet räknas då per kvadratmeter bostadsyta och uträkningen bör ske enligt Skatteverkets rekommendationer.

Arbetsgivaren i sin tur ska följa en särskild schablonvärdering av bostaden vid beräkning av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter. Förmånsvärdena är uppdelade i fem regioner i Sverige och gäller för omöblerade bostäder, inklusive värmen men exklusive hushållsel. Läs mer hos Skatteverket om bostadsförmåner.

Friskvård och motion

Det är möjligt för arbetsgivaren att erbjuda anställda skattefri motion och friskvård av enklare slag, mindre värde och som riktar sig till alla i personalen. Skatteverket har inte definierat “mindre värde”, men som riktlinje godkänns ett vanligt årskort på gym. Andra exempel på skattefri friskvård är styrketräning, fotboll, massage och kurser om kosthållning. Arbetsgivaren kan även låna ut enklare idrottsutrustning skattefritt, exempelvis gångstavar och t-tröjor. Friskvården kan erbjudas på arbetsplatsen eller på gym, friskvårdsföretag, sportanläggningar och liknande. Även friskvårdsappar kan godkännas av Skatteverket som skattefri personalförmån. Läs mer hos Skatteverket om friskvårdsförmåner.

Gåvor

Gåvor från arbetsgivaren till anställda är i regel skattepliktiga, men ibland kan julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor vara fria från förmånsbeskattning. Då är gåvans marknadsvärde inklusive moms lägre än vissa schablonvärden, se Vismas ekonomifakta. Dessutom får inte gåvan bestå av pengar eller andra betalningsmedel som kan bytas mot pengar. Läs mer om vad du som arbetsgivare bör tänka på när du ger jul- och minnesgåvor till anställda. Läs mer hos Skatteverket om gåvor.

Jobblunch på stan.Mat

Mat som erbjuds den anställde på grund av anställningen är skattepliktig. Det spelar ingen roll om kosten erbjuds på arbetsplatsen, tjänsteresa eller konferens. Skatteplikten påverkas inte heller av om maten erbjuds i Sverige eller utomlands. Förmånsvärdet räknas ut enligt en schablonlista, se Vismas ekonomifakta. Om en måltid subventioneras av arbetsgivaren blir skatten skillnaden mellan det subventionerade priset och schablonvärdet. Läs mer hos Skatteverket om lunchförmåner.

Lån

Vad händer om arbetsgivaren vill låna ut pengar till sina anställda, blir det då förmånsbeskattning? Svaret beror på om lönevillkoren är mer förmånliga än den marknadsmässiga. Förmånliga villkor kan innebära att lånet är räntefritt eller att räntan är lägre än marknadsräntan.

En låneförmån läggs till den anställdes inkomst och beskattas. Om lånet är räntefritt eller sker med fast ränta, motsvarar förmånsvärdet skillnaden mellan den rådande statslåneräntan plus 1 procent, och låneräntan för den anställde. Ligger statslåneräntan på 4 procent och den anställde lånar till 2 procent, blir själva förmånen alltså (4+1)-2 = 3 procent av lånebeloppet.

Den anställde får lov att dra av ränteförmånen som ränteutgift i sin inkomstdeklaration. Skattekonsekvenserna för den anställde kan variera beroende på om den bara betalar kommunalskatt eller också betalar statlig skatt. I de fall den anställde betalar ränta på lånet och har hög marginalskatt, kan det i dagens läge med låga bolåneräntor ibland vara klokare att avstå från sådana låneförmåner via jobbet. Läs mer hos Skatteverket om låneförmåner.

Mobiltelefon och dator

Arbetsgivare kan erbjuda anställda privat och skattefri mobiltelefoni, oavsett om användandet sker på eller utanför arbetsplatsen. Då måste tre villkor uppfyllas. Det måste handla om ett abonemang mot fast avgift. Det privata mobilanvändandet ska inte gå att skilja från jobbanvändandet. Dessutom måste mobilanvändningen vara av “väsentlig betydelse” för att den anställde ska kunna sköta sitt jobb.

Om den anställde inte behöver företagsmobilen i jobbet men ändå tar med den hem, uppstår det en förmån som måste beskattas till marknadsvärdet. Samma regel gäller även annan elektronisk utrustning som dator, surfplatta och nätverksrouter. Privat mobilanvändning som faktureras separat från abonnemanget, till exempel utlandssamtal, måste också förmånsskattas av den anställde. Läs mer hos Skatteverket om mobilförmåner.

Parkerad tjänstebil.Parkering och garageplats

När anställda erbjuds fri parkering eller garageplats vid arbetsplatsen, utgör det ofta en skattepliktig förmån. Förmånen består av marknadsvärdet, som ska motsvara hyrkostnaden för en parkeringsplats nära arbetsplatsen. Det innebär att om anställda kan parkera gratis på motsvarande platser nära arbetsgivarens platser, blir parkeringen skattefri.

Om de anställda har egna parkeringsplatser måste de förmånsbeskatta för alla dagar, oavsett om bilen använder platsen alla dagar eller inte. Anställda som parkerar där det finns ledig plats behöver bara förmånsbeskatta de dagar när de använder parkeringen. Anställda som nyttjar bilförmån slipper förmånsbeskatta för parkering som erbjuds av arbetsgivaren. Läs mer hos Skatteverket om parkeringsförmåner.

Sjukvårdsförsäkring

En sjukvårdsförsäkring kan ge den anställde fri sjukvård under vardagar utan att behöva stå i kö - en allt vanligare personalförmån hos arbetsgivare. Dessutom kan en sjukvårdsförsäkring erbjuda ytterligare sjukvårdsservice, som hälsoprofil på webben, gratis rådgivning och psykologstöd. Om arbetsgivaren erbjuder sina anställda premier till en sjukvårdsförsäkring, kan den helt eller delvis vara skattefri.

En sjukförsäkring som täcker kostnader för offentligt finansierad vård är skattepliktig och skattemässigt avdragsgill som kostnad i inkomstdeklarationen. En försäkring för privat vård utgör däremot en skattefri förmån, men är inte skattemässigt avdragsgill som kostnad. Många sjukvårdsförsäkringar på marknaden består av premier som täcker både offentlig och privat vård.

I dessa fall blir den del av premien som täcker offentlig vård en skattepliktig förmån och avdragsgill, medan den andra premiedelen som finansierar privat vård blir skattefri men inte avdragsgill. Tänk på att om den anställde betalar sin försäkringspremie genom nettolöneavdrag räknas det inte längre som en skattepliktig förmån. Läs mer hos Skatteverket om sjukförsäkringsförmåner.

Tjänstebil

När en anställd använder en bil för privat bruk på grund av sin anställning, i mer än "ringa omfattning", utgör bilen en skattepliktig förmån - så kallad förmånsbil. Detta gäller oavsett om företaget äger bilen eller om det rör sig om en hyrbil. Om arbetsgivaren också betalar bränslet som används i privat körning, kommer även drivmedlet att förmånsskattas.

Enligt Skatteverket innebär "ringa omfattning" att bilen används högst tio gånger per år och sammanlagt körs högst 100 mil. Bilförmånen kan sänkas till 75 procent av värdet om den anställde kör 3 000 mil eller mer i tjänsten under arbetsåret.

Personalrabatter

Personalrabatten är skattefri när den

  1. riktar sig till alla medarbetare,
  2. avser vara eller tjänst som ingår i företagets ordinarie sortiment,
  3. inte är större än sedvanlig personalrabatt,
  4. inte är större än den största rabatt som en vanlig kund kan få på affärsmässiga grunder.

Det får heller inte vara så att en anställd kan välja mellan högre lön eller rabatt. Att få rabatt utbetald i efterhand går däremot bra.

Viktigt att notera är att om rabatten överstiger den högsta rabatt som en vanlig kund kan få hos företaget eller på marknaden är personalrabatten skattepliktig. Exakt var gränsen går varierar eftersom rabattsatserna kan variera mellan olika branscher och orter.

 Gratis mall för körjournal - underlätta Skatteverkets bedömning av din bilförmån

Förmånsvärdet är tänkt att motsvara den inbesparing som den genomsnittliga anställde gör genom att inte själv stå för bilen och bränsle. Eftersom värdet skiljer sig mycket åt mellan olika typer av bilar, beräknas förmånsvärdet enligt en schablonlista. Du räknar själv lättast ut din bilförmån på Skatteverkets bilförmånsberäkning online. Tänk på att bilresor till och från jobbet räknas som privata resor. Läs mer hos Skatteverket om bilförmåner.

Tjänstecykel

Om arbetsgivaren erbjuder den anställde en tjänstecykel som används privat, utgör det en skattepliktig förmån. Förmånsvärdet består då av en månatlig kostnad för värdeminskning, tillbehör, service, reparationer och en kapitalkostnad. Värdeminskning räknas ut genom att ta kostnaden för cykeln och dividera med den tid som den anses hålla. Kapitalkostnaden beräknas genom att multiplicera inköpspriset med statslåneräntan plus en procentenhet. Läs mer hos Skatteverket om tjänstecykelförmåner.

Text: Alexander Rehnborg

Obs: De senaste besluten och reglerna kring förmånsbeskattning finns alltid på Skatteverket.se. Visma Spcs ansvarar inte för hur informationen om förmånsbeskattning används eller för eventuella följder av att beräkningar baserat på informationen inte blir korrekta.

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.

FÖlj vårt nyhetsbrev