Bilförmån - allt du behöver veta 2022

Här finns allt du behöver veta om bilförmån och förmånsvärde, och varför körjournalerna som ligger till grund för skatteberäkningen är så viktiga om du vill undvika att bli förmånsbeskattad. 

Skatter & skatteregler > Bilförmån, förmånsbeskattning av bil

Vad är bilförmån?

En bilförmån är en bil som en anställd får använda fritt även om den ägs av arbetsgivaren. Den anställde beskattas därför. När en anställd använder arbetsgivarens bil för privat bruk i mer än "ringa omfattning", utgör bilen en skattepliktig förmån - så kallad förmånsbil eller bilförmån. Förmånsbeskattningen gäller oavsett om företaget äger bilen eller om det rör sig om en hyrbil.

Privata och oredovisade förmåner är de vanligaste orsakerna till att små och medelstora företag får höjd skatt. 4 av 10 företag gör fel kring detta och skattefelet beräknas uppgå till ungefär 8 miljarder kronor om året. 

Vad är förmånsvärdet för bil inkomstår 2022?

Enligt Skatteverket innebär "ringa omfattning" att bilen används högst tio gånger per år och sammanlagt körs högst 100 mil. Förmånsvärdet kan sänkas med 25 procent, ner till 75 procent av värdet, om den anställde kör 3 000 mil eller mer i tjänsten under arbetsåret.

Förmånsvärdet för bilen är alltså den skattepliktiga förmånen att få nyttja en tjänstebil privat. Beloppet läggs på bruttolönen och skatten dras sedan utifrån detta belopp. Hur stor förmånsskatten för en bil blir, baseras på en schablon över olika bilars marknadsvärde.

En regel att komma ihåg är att förmånsvärdet för bilen ska motsvara besparingen du gör genom att ha förmånsbil jämfört med att äga bilen privat.

 Förmånsvärden för beskattningsåret 2022 

Bilförmånsberäkning – hur beräknas bilförmånen?

En bilförmånsberäkning räknar ut hur mycket skatt du ska betala för en specifik bil och uppgifterna redovisas varje år i deklarationen. Eftersom det är flera faktorer som avgör hur stort förmånsvärdet blir för en viss bil, som exempelvis årsmodell och inköpskostnad för extrautrustning (läderklädsel, stereopaket etc), är det säkraste sättet att beräkna förmånsvärdet på en tjänstebil att använda den kompletta bilkalkylen i skatteprogrammet Visma Skatt & Bokslut Pro. Även Skatteverket har en begränsad digital tjänst för bilförmånsberäkning.

Nya regler, tre olika system!

Bilförmån värderas enligt en särskild schablon. Denna schablon ska motsvara samtliga kostnader för bilen utom drivmedel och trängselskatter m.m. och den bygger på en uppskattad privat körsträcka om 1 600 mil per år.

Observera att det efter den 1 juli 2021 finns tre olika beräkningsmodeller för värderingen beroende på när bilen togs i trafik:

 • före den 1 juli 2018,
 • från den 1 juli 2018 till den 30 juni 2021, samt
 • från den 1 juli 2021.

Huvudregel

Värdet av bilförmån beräknas med utgångspunkt från följande fyra delar:

 1. prisbasbeloppet för beskattningsåret
 2. ränterelaterat belopp – statslåneräntan
 3. prisrelaterat belopp – bilens nybilspris
 4. bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen

1. Prisbasbeloppet för beskattningsåret

Värdet av bilförmån exklusive drivmedel ska för kalenderår bestämmas till 0,29 prisbasbelopp med tillägg av ett ränterelaterat belopp och ett prisrelaterat belopp.

Observera att för bilar som är skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen före den 1 juli 2018, ska värdet beräknas till 0,317 prisbasbelopp. Det gäller även för bilar av tillverkningsår 2018 eller senare som är registrerade utomlands och som inte är skattepliktiga i Sverige enligt vägtrafikskattelagen.

2. Ränterelaterat belopp – statslåneräntan

Det ränterelaterade beloppet beräknas till bilmodellens nybilspris multiplicerat med summan av 70 procent av statslåneräntan och 1 procentenhet. Statslåneräntan som avses här är räntenivån vid utgången av november månad året före beskattningsåret. Statslåneräntan får dock vid denna beräkning inte vara lägre än en golvnivå på 0,50 procent.

Statslåneräntan var vid utgången av november år 2021 - 0,23 procent, d.v.s. under golvnivån. För beskattningsåret 2021 är räntesatsen därmed 0,35 procent (70 procent av 0,50). Det innebär att räntesatsen för beskattningsår 2022 är 1,35 procent.

Denna räntesats ska användas vid förmånsberäkning av bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen för första gången den 1 juli 2021 eller senare. Vidare gäller det även bilar som är registrerade utomlands och som inte är skattepliktiga i Sverige enligt vägtrafikskattelagen.

De tidigare reglerna gäller för bilar som är skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen före den 1 juli 2021:

Det ränterelaterade beloppet beräknas till 75 procent av statslåneräntan vid utgången av november månad året före beskattningsåret multiplicerat med nybilspriset för bilmodellen. Statslåneräntan får dock vid denna beräkning inte understiga en golvnivå på 0,50 procent.

Statslåneräntan vid utgången av november 2021 uppgick till - 0,23 procent, d.v.s. under golvnivån. För beskattningsåret 2022 är räntesatsen därmed 0,375 procent (75 procent av 0,50).

3. Prisrelaterat belopp – bilens nybilspris

Bilens nybilspris är det pris som bilen hade när den som ny introducerades på den svenska marknaden. Med bilmodell avses bilar av samma märke, variant och tillverkningsår. Nybilspriset för respektive bilmodell fastställs av Skatteverket och redovisas i s.k. billistor, som publiceras i form av föreskrifter. 

Vid beräkning av förmånsvärdet ska till det angivna nybilspriset läggas anskaffningsutgiften för all extrautrustning. 

Det prisrelaterade beloppet ska beräknas till 13 procent av bilmodellens nybilspris.

Beloppet ska användas vid förmånsberäkning av bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen för första gången den 1 juli 2021 eller senare

De tidigare reglerna gäller för bilar som är skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen före den 1 juli 2021:

Det prisrelaterade beloppet ska för en bilmodell med ett nybilspris som uppgår till högst 7,5 prisbasbelopp (362 250 kr) beräknas till 9 procent av nybilspriset.

Överstiger nybilspriset 7,5 prisbasbelopp ska det prisrelaterade beloppet bestämmas till 9 procent av 7,5 prisbasbelopp med tillägg av ett belopp motsvarande 20 procent av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp.

4. Fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen

Vid beräkningen av förmånsvärdet för bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen den 1 juli 2018 eller senare, ska fordonsskatt ingå som en del i förmånsvärdet.

Dessa bilar omfattas av det s.k. bonus-malus-systemet, vilket innebär att vissa bilar har en högre fordonsskatt de tre första åren. Från och med den 1 juli 2021 kommer därför förmånsvärdet för dessa bilar att ändras. 

När man beräknar förmånsvärdet ska värdet av bilens fordonsskatt tillsammans med övriga värden under kalenderåret ingå. Förmånens årsvärde redovisas med en tolftedel varje månad.

Beräkning av bilförmånsvärdet

Beräkning av bilförmånsvärdet för en bil som är skattepliktig från den 1 juli 2021

En ny bil med ett nybilspris på 200 000 kr har extrautrustning värderad till 22 000 kr. Till bilens nybilspris läggs anskaffningsutgiften för extrautrustning, vilket innebär att bilförmånen ska beräknas utifrån priset 222 000 kr (200 000 + 22 000). Bilens fordonsskatt är 4 050 kr.

0,29 prisbasbelopp (48 300 kr) 14 007 kr

1,35 % av nybilspriset på 222 000 kr 2 997 kr

13 % av nybilspriset på 222 000 kr 28 860 kr

Fordonsskatt 4 050 kr

Förmånsvärde 49 914 kr

Beräkning av bilförmånsvärdet för en bil som är skattepliktig från den 1 juli 2018 till den 30 juni 2021

En ny bil med ett nybilspris på 200 000 kr har extrautrustning värderad till 22 000 kr. Till bilens nybilspris läggs anskaffningsutgiften för extrautrustning, vilket innebär att bilförmånen ska beräknas utifrån priset 222 000 kr (200 000 + 22 000). Bilens fordonsskatt är 4 050 kr.

0,29 prisbasbelopp (48 300 kr) 14 007 kr

0,375 % av nybilspriset på 222 000 kr 832 kr

9 % av nybilspriset på 222 000 kr 19 980 kr

Fordonsskatt 4 050 kr

Förmånsvärde 38 869 kr


Beräkning av bilförmånsvärdet för en bil som är skattepliktig före den 1 juli 2018

En ny bil med ett nybilspris på 200 000 kr har extrautrustning värderad till 22 000 kr. Till bilens nybilspris läggs anskaffningsutgiften för extrautrustning, vilket innebär att bilförmånen ska beräknas utifrån priset 222 000 kr (200 000 + 22 000).

0,317 prisbasbelopp (48 300 kr) 15 311 kr

0,375 % av nybilspriset på 222 000 kr 832 kr

9 % av nybilspriset på 222 000 kr 19 980 kr

Förmånsvärde 36 123 kr

Sänkt förmånsvärde för miljöbilar

Från den 1 juli 2022 ändras reglerna om hur förmånsvärdet ska sättas ned för miljöanpassade bilar. Reglerna ändras på så sätt att nybilspriset för miljöanpassade bilar, vid förmånsberäkningen, sätts ned med ett schablonbelopp som utgår från bilens miljöteknik. Med miljöanpassade bilar avses elbilar, laddhybridbilar, vätgasbilar och gasbilar.

Endast elbilar, vätgasbilar, laddhybrider och gasbilar omfattas av nedsättningen.

Vid beräkning av värdet för bilförmån ska nybilspriset sättas ned med

 • 350 000 kr för en elbil
 • 350 000 kr för en vätgasbil
 • 140 000 kr för en laddhybridbil
 • 100 000 kr för en gasbil.

Nedsättningen får inte överstiga 50 procent av bilens nybilspris.

Regeln gäller för bilar som blir skattepliktiga för första gången från den första 1 juli 2022. För bilar som är skattepliktiga före den 1 juli 2022 gäller äldre bestämmelser.

Beräkning av bilförmånsvärdet för en elbil som är skattepliktig från den 1 juli 2022

En elbil med ett nybilspris på 720 000 kr har extrautrustning värderad till 75 000 kr.Bilens nybilspris ska sättas ned med 350 000 kr till 370 000 kr (720 000 – 350 000).

Till bilens nybilspris läggs anskaffningsutgiften för extrautrustning, vilket innebär att bilförmånen ska beräknas utifrån priset 445 000 kr (370 000 + 75 000). Bilens fordonsskatt är 360 kr.

0,29 prisbasbelopp (48 300 kr) 14 007 kr

1,35 % av nybilspriset på 445 000 kr 6 007 kr

13 % av nybilspriset på 445 000 kr 57 850 kr

Fordonsskatt 360 kr

Förmånsvärde 78 224 kr

Undvika bilförmån med hjälp av körjournal 

Den som vill undvika att bli förmånsbeskattad får alltså använda företagsbilen högst tio gånger per år och sammanlagt köra högst 100 mil per år. Det är enligt Skatteverket gränsen för "ringa omfattning".

Det här behöver ju kunna styrkas noggrant. Ett bra sätt att visa att anställda använder sin arbetsgivares bil endast i tjänsten och nästan inget privat är att föra en noggrann körjournal. Det innebär att den som använder bilen ska anteckna alla resor med bilen på ett detaljerat sätt. 

Körjournal, reseräkningar, anteckningar

En körjournal kan föras på papper, i dator eller så kan den anställda personen använda en elektronisk körjournal som kopplas in i bilen och registrerar alla körningar automatiskt. Körjournalen kan även kompletteras med till exempel reseräkningar eller dagboksanteckningar som intygar de uppgifter som lämnas i körjournalen.

Mycket tjänstekörning men under 3000 mil

Anställda som vill undvika att bli beskattade för bilförmån ska kunna visa att de har använt bilen privat vid högst 10 tillfällen per kalenderår och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. Resor till och från arbete, skola och förskola räknas som privata resor.

Tjänstekörning med 3000 mil eller mer

Skatteverket kallar det omfattande tjänstekörning när en anställd kör 3 000 mil eller mer i tjänsten per år med en förmånsbil. Arbetsgivaren kan då själv sätta ner förmånsvärdet till 75 procent av fullt värde. För att minskningen av förmånsvärdet ska få ske ska den anställda uppfylla antalet mil hos arbetsgivaren under det aktuella inkomståret. Om arbetsgivaren inte minskar förmånsvärdet kan den anställda själv göra minskningen i sin inkomstdeklaration, förutsatt att man uppfyller villkoren. Anställda som har flera arbetsgivare under året kan summera all tjänstekörning hos de olika arbetsgivarna under året.

Anställd med fritt drivmedel

Om arbetsgivare betalar drivmedlet för en anställd med förmånsbil ska den anställde bara beskattas för drivmedel som används till privata resor. Det förutsätter att det finns underlag som visar hur mycket man har kört privat och i tjänsten, annars ska man beskattas för allt drivmedel.

Hur skall en körjournal se ut?

Fyll i körjournalen så här: 

 • Mätarställning vid årets början
 • Mätarställning vid årets slut.

Utöver det bör körjournalen även ha följande uppgifter:

 • Bilens registreringsnummer
 • Aktuellt år
 • Datum och mätarställning vid resans start och slut
 • Hur många kilometer den anställda kör varje resa
 • Vilken adress resan startade från och avslutades på
 • Ärende och vilka platser, företag eller kontaktpersoner den anställda har besökt (behövs inte vid privata resor)
 • Anteckningar om bilförare och tankning med mera.
 • Det är bra att anteckna antal liter bränsle och pris när bilen tankas. Då är det lättare att beräkna värdet av den privata körningen.

Elektronisk körjournal

En elektronisk körjournal är en enhet som kopplas in i bilen. Den registrerar automatiskt alla körningar, både privata och i tjänsten. Olika modeller fungerar olika. Det är bra att föra över uppgifterna till en dator med jämna mellanrum. Då kan den anställde även komplettera med uppgifter om till exempel vilka kunder eller företag som har besökt, för att därefter skriva ut journalen.

Den elektroniska körjournalen ska innehålla alla de rubriker som visas i exemplet ovan.

Vissa elektroniska körjournaler kan även ge information om drivmedelsförbrukning. Det kan vara användbart för anställda som har högre bränsleförbrukning på tjänsteresorna än vid privatkörningen, till exempel om de kör en bil i tjänsten som har släpvagn eller är tungt lastad. 

Förmånsvärdet för drivmedel ska grunda sig på den faktiska bränsleförbrukningen vid privatkörningen.

Elektronisk körjournal räknas inte som den typ av extrautrustning som höjer bilförmånsvärdet.

 Gratis mall för körjournal - ladda nerLev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion


Fyllt med coola grejer

Smart bokföring och fakturering för din passion!

Prova gratisFölj vårt nyhetsbrev

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.

Följ