Nya lagar från 2023 som påverkar företag

En mängd olika lagar med flera olika innebörder träder i kraft för Sveriges företagare under 2023, både vid årets början och fram mot halvårsskiftet. Flera av dem har funnits tidigare och förändras men andra är helt nya. Nedan följer en sammanställning över de lagar vi tror att du som företagare är extra intresserad av. Den gör dock inte anspråk att vara heltäckande.

Lagar & Regler > Nya lagar

Nya lagar från och med den 1 juli 2023

Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen


En tillfällig skattefrihet för förmån av elektricitet för laddning av vissa fordon införs. En förutsättning är att laddningen görs vid en laddpunkt eller ett eluttag som arbetsgivaren erbjuder i anslutning till arbetsplatsen. Personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel ska kunna laddas utan att den anställde förmånsbeskattas för elförbrukningen.

Ny momslag

Den tidigare momslagen har funnits sedan 1994 och har sedan dess skrivits om och tillägg har lagts till. Den nya momslagen som träder i kraft den 1 juli har som syfte att göra regelverket om moms mer lättförståeligt och förenklat för aktörer som hanterar ingående och utgående moms i sin verksamhet.

För de företag eller föreningar det berör så kommer här några ändringar som man kan behöva se över extra noga.

  • Bestämmelser som tidigare funnits i olika speciallagar förs nu in i momslagen. Exempel på detta är speciella bestämmelser för moms vid distansförsäljning och bestämmelser om frihet från skatt vid import som endast avser moms.
  • Konkurrenserekvisitet kompletteras vilket innebär att de svenska reglerna inte ska kunna tillämpas snävare än EUs direktiv. För föreningar och andra aktörer som bedriver verksamhet av allmänt intresse kommer detta innebära fördelar i deras hantering av interna tjänster.
    Faktureringskravet vid betalning i förskott eller a conto för försäljning av varor till annat EU-land tas bort.
  • Följden av den nya momslagen blir även att andra lagar i sin tur behöver justeras då man nu flyttat ut momsdelarna i olika lagar och samlar ihop de reglerna i en och samma lag.

Nya lagar från och med årsskiftet 2023

Ändrad moms

Från och med 1 april höjs momssatsen för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne till 12 procent (tidigare 6 procent).

Reseavdraget höjs

Den 1 januari 2023 höjs beloppen för de kostnader som du får dra av för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil.

Om du gör arbetsresor med egen bil får du dra av 25 kronor per mil och för arbetsresor med förmånsbil är avdraget 12 kronor per mil. Avdragsrätten för förmånsbilar som drivs helt med el lämnas oförändrad på 9,5 kronor per mil.

Förstärkt jobbavdrag för personer över 65 år

Den som fyllt 65 år och arbetar får förstärkt jobbskatteavdrag. Lagen gäller för beskattningsår som börjar efter 31 december 2022. Personen som får det förstärkta jobbskatteavdraget ska ha fyllt 65 år innan beskattningsårets början.

Skattereduktionen sker enligt en trappa där reduktionen minskas ju högre arbetsinkomsten blir:

22 procent av arbetsinkomsterna upp till 100 000 kronor. För arbetsinkomster mellan 100 000 kronor och 300 000 kronor är skattereduktionen 15 000 kronor plus 7 procent av arbetsinkomsterna. För arbetsinkomster mellan 300 000 kronor och 600 000 kronor blir skattereduktionen 36 000 kronor.

Avtrappningen för arbetsinkomster över 600 000 kronor ändras inte men eftersom den börjar från en högre nivå, 36 000 kronor, innebär det ändå en sänkning av skatten på arbetsinkomster upp till cirka 1 800 000 kronor per år, vilket också är det belopp där skattereduktionen är helt utfasad.

Åldersgränsen för förhöjt grundavdrag höjs

Åldersgränsen för att ha rätt till det förhöjda grundavdraget höjs från 65 år till 66 år. Det innebär att du har rätt till ett förhöjt grundavdrag om du har fyllt 66 år innan den 1 januari 2023

Rätt att behålla anställningen till 69 år

Från och med årsskiftet höjs åldern för arbetstagarens rätt att få behålla sin anställning från 68 år till 69 år. Även de särskilda reglerna för uppsägningstid och företrädesrätt ändras i linje med detta till 69 år. Detta blir också åldersgränsen för när tidsbegränsade anställningar inte längre ska övergå i tillsvidareanställningar.

Förstärkt skattereduktion för installation av solceller

Från och med 1 januari 2023 minskas skatten på installation av grön teknik, det så kallade gröna avdraget, genom att solcellsinstallationer subventioneras med 20 procent av arbets- och materialkostnaden. Tidigare var avdraget 15 procent. Lagen gäller för de installationer som ha betalats efter den 31 december 2022. Det är endast hushåll som kan ta del av avdraget.

Pausad höjning av reduktionsplikten

Under 2023 pausas den successiva höjningen av kraven i reduktionsplikten för bensin och diesel. Pausen och lagändringen kommer med anledning av de höga priserna på bensin och diesel och börjar gälla den 1 januari 2023.

Tillfälligt sänkt drivmedelsskatt

Från och med 1 januari 2023 sänks skatten på bensin och diesel tillfälligt med 80 öre per liter. Det innebär att den faktiska sänkningen vid pump är 1 krona per liter med moms inräknad.

Dessutom sänks skatten på lågbeskattad olja med 722 kronor per kubikmeter vilket är en åtgärd för att inte skattesänkningen ska strida mot EU:s märkningsdirektiv.

Skärpta regler för nikotinprodukter

Från och med 1 januari 2023 gäller produktkrav och märkningskrav även tobaksfria nikotinprodukter. Det innebär till exempel att förpackningar ska vara försedda med hälsovarningar och en innehållsdeklaration, med tillhörande straffbestämmelse.

De tobaksfria nikotinprodukter som har tillverkats innan 1 januari 2023 eller övergått till fri omsättning innan dess och som inte uppfyller produktkraven eller kraven på märkning enligt den nya lagen får fortsätta att säljas fram till den 1 juli 2023 om de inte utgör en allvarlig risk för människors hälsa.

Det är inte bara tillverkaren eller importören som ansvarar för att lagen följs utan även detaljhandlare har ett ansvar för de produkter som säljs i butiken eller via nätet.

Tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023

Företag med verksamhet inom fossila bränslen (minst 75 procent av nettoomsättningen från utvinning av råpetroleum, naturgas eller kol, petroleumraffinering, tillverkning av stenkolsprodukter) och vars skattemässiga överskott år 2023 överstiger 120 procent av det genomsnittliga skattemässiga resultatet för åren 2018–2021 ska betala en tillfällig skatt som uppgår till 33 procent. Den tillfälliga skatten tas ut utöver den ordinarie bolagsskatten om 20,6 procent.

Lagen gäller från den 1 januari 2023 och tillämpas på det beskattningsår som påbörjas närmast efter den 31 december 2022. Anledningen till den tillfälliga skatten är de höga energipriserna.

Hårdare straff för trafikutbildning utan tillstånd

Från och med 1 januari 2023 ger det hårdare straff än tidigare att bedriva trafikutbildning utan tillstånd eller i strid med andra gällande regler. Det blir även straffbart att övningsköra med personbil, lastbil, buss och motorcykel utan att ha med sig en giltig identitetshandling.

Slopad avfallsförbränningsskatt

Från och med 1 januari 2023 avskaffas avfallsförbränningsskatten. Syftet med skatten var att få en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering men en utvärdering av Skatteverket visade att skatten inte fyllde sitt syfte och därför avskaffas den.

Plattformsföretag ska samla in och lämna uppgifter till Skatteverket

Plattformsoperatörer kommer från och med 1 januari 2023 bli skyldiga att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket om alla rapporteringspliktiga säljare. Dessa uppgifter kan sedan överföras av Skatteverket till andra medlemsstater och tredjeländer med vilka det finns ett gällande avtal om sådant utbyte. Plattformsföretag ska anmäla sig till Skatteverket senast 30 juni 2023.

Arbetsplatsens adress ska lämnas i arbetsgivardeklaration

Om betalningsmottagaren endast har haft en arbetsplats i en och samma anställning under redovisningsperioden ska arbetsplatsens adress lämnas i arbetsgivardeklarationen. Detta gäller för beskattningsår som börjar efter 31 december 2022, det vill säga för löner som betalas ut i januari 2023 och senare. I förekommande fall gäller detta även för kontrolluppgift.

Energiskatten höjs liksom flygskatten

Vid årsskiftet höjs energiskatten på el med cirka 9 procent enligt gällande indexeringsregler. Även flygskatten höjs med cirka 9 procent av samma anledning.


Källa: Regeringen, Företagarna, Skatteverket

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi