Nya lagar 2019 som påverkar företag

Taket för rut-avdraget höjs och sänkt skatt på diesel i jord- och skogsbruk. Det är ett par av lagarna som träder i kraft 1 juli 2019 och som berör dig som företagare:

Taket för Rut-avdraget höjs

Taket för rut-avdraget höjs till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Tidigare gällde detta bara personer som fyllt 65 år men från och med 1 juli gäller detta alltså alla. Det höjda taket för rut-avdrag gäller hela beskattningsåret 2019.

Nya villkor vid generationsskifte i fåmansföretag

Den nya regeln gäller när den gamla generationen säljer sin verksamhet till de vuxna barnen som ska fortsätta verksamheten.

Som det sett ut hittills var det bara när föräldrarna sålde sitt bolag till utomstående, som de efter fem års karens kunde likvidera eller ta utdelning med enbart 25 procent i skatt från sitt tomma bolag utan verksamhet och med, förhoppningsvis, en del pengar i efter försäljningen.

Men när de sålde till sina barn och dessa jobbade vidare med föräldrarnas gamla verksamhet kom barnen alltid att "smitta ner" föräldrarna skattemässigt.

Föräldrarnas karensperiod, de fem åren, kunde aldrig börja löpa så länge som barnen var verksamma i det sålda bolaget. Föräldrarna kunde alltså inte få ut sina pengar lågbeskattat när de sålde till sina barn. 

Lagändringen från 1 juli innebär följande:

Om föräldrarna inte är aktiva i det nya bolaget och inte fortsätter bedriva verksamhet i tomt bolag där inkråmet sålts till barnen, samt varit verksamma med sitt företag i minst fem av de senaste sju åren så börjar karenstiden på fem år att löpa vid försäljningen. Därefter kan de första ägarna ta ut vinst med 25 procent skatt. 

Det här gäller generationskiften från och med 1 juli 2019, inte retroaktivt.

Sänkt moms på e-publikationer

Produkter som ges ut på elektronisk väg, till exempel digitala tidningar och böcker, får en moms på 6 procent. Det innebär att momsen blir samma som för tryckta publikationer.

Rökförbudet utomhus utvidgas

Nuvarande rökförbud utvidgas till att också omfatta vissa allmänna platser som uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda att användas av den som reser med inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser avsedda för idrottsutövning och allmänna lekplatser.

Rökförbudet gäller även elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning och annat som används som rökning även om det inte innehåller tobak.

Ansvaret för att lagen följs har den som äger eller disponerar över en lokal eller annat område utomhus som omfattas av lagen. När det gäller entréer är det den som har utrymmet innanför entrén som ansvarar för att bestämmelserna följs.

Det innebär att det är den som ansvarar för det rökfria utrymmet som ska skylta och informera om rökförbudet och ingripa om någon bryter mot förbudet. Om någon bryter mot förbudet får den personen avvisas från platsen.

Den särskilda löneskatten för äldre avskaffas

Den särskilda löneskatten på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete till personer som har fyllt 65 år avskaffas. Den särskilda löneskatten avskaffas även på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som har fyllt 65 år och för personer som vid årets ingång inte har fyllt 65 år men under hela året har uppburit hel allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken. De nya reglerna tillämpas på ersättningar som betalas ut efter den 30 juni 2019.

 Deklaration för företag - allt du behöver veta

Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet återinförs

Skattereduktionen gäller för gåvor till godkända mottagare. Gåvan måste vid varje gåvotillfälle uppgå till minst 200 kronor för att räknas in i underlaget och det sammanlagda underlaget för skattereduktionen måste vara mer än 2000 kronor för att det ska bli någon reduktion alls. Skattereduktionen är 25 procent av gåvornas värde och maximal reduktion per år är 1500 kronor.

Den godkända gåvomottagaren ska lämna kontrolluppgift för gåvor som vid varje tillfälle är på minst 200 kronor om det är känt vem som lämnat gåvan. I kontrolluppgiften ska det framgå vilket gåvobelopp som tagits emot under året.  

 Skatteplanering - minska skatten med expertens bästa tips!

Sänkt skatt för diesel i jord- och skogsbruket och fryst BNP-omräkning

Befrielsen från koldioxidskatt för diesel i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet från och med den 1 juli 2019 är 1 930 kronor per kubikmeter. Under tiden mellan den 1 juli 2019 till den 31 december 2019 kommer nedsättningen vara ännu större, 2 430 kronor per kubikmeter, varav 2 236 kronor är en nedsättning av koldioxidskatten och 194 kronor är en nedsättning av energiskatten.

Skattebeloppen för bensin och diesel kommer, tillfälligt under perioden 1 juli till och med 31 december 2019, enbart att grunda sig på faktiska förändringar i konsumentprisindex (KPI). Annars bestäms skattebeloppen årligen genom en omräkning utifrån dels faktiska förändringar i konsumentprisindex (KPI), dels ett schabloniserat tillägg av två procentenheter för att beakta utvecklingen av bruttonationalprodukten (BNP). 

Förskolechefer blir rektorer

Den som leder arbetet på en förskola ska benämnas rektor i stället för förskolechef. Rektorer för förskolor ska omfattas av ett krav på att gå en obligatorisk befattningsutbildning. Utbildningen ska påbörjas så snart som möjligt efter anställningen har påbörjats och vara genomförd senast fem år efter tillträdesdagen.

Föräldraledighet och föräldrapenning till fler

Sambo till förälder likställs med förälder i föräldraledighetslagen, vilket ger rätt till ledighet från arbetet i de fall det är förenligt med föräldraledighetslagen. Dessutom likställs sambo med förälder vad gäller föräldrapenningförmåner även om sambon inte tidigare har varit gift med föräldern eller har gemensamma barn. Tidigare gällde detta bara för tillfällig föräldrapenning.

 Lönekörning - bästa tipsen för dig som hanterar löner

Alkoglass och andra varor med alkohol regleras som alkoholdrycker

Produkter som är att jämställa med alkoholdrycker och kan antas användas som berusningsmedel regleras på samma sätt som alkoholdrycker. Regleringen omfattar bland annat försäljning, partihandel, marknadsföring, servering och tillsyn. I fortsättningen är det Systembolaget ska ha hand om försäljningen av de alkoholdrycksliknande produkterna. De alkoholdrycksliknande produkterna regleras på liknande sätt som alkoholdrycker vid marknadsföring i radio och tv. Även de straffbestämmelser i alkohollagen som gäller för alkoholhaltiga drycker vad avser olovlig försäljning, olovligt innehav, olovligt anskaffande och olovlig hantering också ska avse alkoholdrycksliknande preparat.  

PSD2 - betaltjänstdirektivet 2019

Den 1 maj 2019 trädde den nya anpassade svenska betaltjänstlagen i kraft. Den stödjer sig på “Payment services (PSD 2) - Directive (EU) 2015/2366” och har som syfte att samma regler ska gälla samma regler inom hela EU och att det ska ge oss större säkerhet vid kortbetalningar.

  • Såväl privatpersoner som företag ska kunna handla över landsgränserna inom EU till samma kostnad och lika enkelt och säkert som man gör inrikes.

  • Konsumentskyddet ska stärkas såväl genom ökat skydd som genom förbättrad information.

  • Bankerna måste, om kunden begär det, tillåta andra aktörer att erbjuda tjänster som är kopplade direkt till bankkundernas konton. Det kan på sikt ge dig som har en webbshop möjlighet till fler alternativ för betalning.

I de flesta fall hanterar betaltjänstföretagen och bankerna de krav lagen ställer på e-handlare och andra säljande aktörer, till exempel kravet på stark autentisering. För konsumenterna har bland annat självrisken sänkts om kontot utnyttjats för olovligt köp.

Lagar som infördes i början av 2019

AGI – Arbetsgivardeklaration på individnivå

Arbetsgivardeklaration på individnivå gäller från januari 2019 för alla arbetsgivare. Lagändringen infördes redan i juli 2018 för företag med fler än 15 anställda men från och med årsskiftet omfattas samtliga arbetsgivare. Detta gäller även dig som är enda anställd i eget aktiebolag.

Tidigare har arbetsgivare redovisat kontrolluppgifter en gång om året som en klumpsumma men nu ska du som har anställda i stället redovisa utbetalda löner och avdragen skatt månadsvis på individnivå till Skatteverket. Lagändringen görs främst för att undvika olaglig rapportering av skatt.

Här kan du läsa mer om AGI – det här gäller för dig som småföretagare

Nya regler om karensavdrag

Karensdagen ersätts från årsskiftet med ett så kallat karensavdrag. Tanken med ändringen är att ersättningssystemet vid sjukfrånvaro ska bli mer rättvist.

För dig som företagare innebär lagändringen att tekniken för beräkning av karens vid sjukdom blir annorlunda.

Tidigare system

Med tidigare regler kunde karensdagen bli allt från någon timme till flera dagar. Om en anställd som enligt schema ska sluta vid kl. 17.00 går hem sjuk kl. 16.00 blir karensdagen och löneavdraget endast en timme. Den som däremot arbetar mycket under en koncentrerad tid, eller har flera olika arbetsgivare, drabbas väldigt hårt av dagens system. Till exempel får man en ny karensdag hos varje arbetsgivare och kan därmed få flera karensdagar för samma sjukperiod.

Karensavdrag - de nya reglerna

Under de första 14 dagarna av en sjukperiod ska arbetsgivaren betala sjuklön till den anställde. Sjuklönen är 80 % av den lön samt anställningsförmåner som den anställde skulle ha fått om han eller hon inte blivit sjuk. De nya reglerna om karensavdrag innebär att avdraget i stället ska göras med 20 % av den sjuklön som motsvarar en genomsnittlig veckoinkomst.

Självklart stödjer vårt löneprogram Visma Lön de nya reglerna.

Karensavdrag - allt du behöver veta

Ny brytpunkt för statlig skatt

Brytpunkten för statlig skatt höjs, vilket innebär att man måste tjäna över 42 000 kronor per månad för att vara tvungen att betala statlig skatt. För dig som företagare kan det påverka din skatteplanering då de flesta företagare brukar försöka undvika att deklarera en inkomst av tjänst som överskrider brytpunkten. Detta eftersom det över den gränsen blir en marginalskatt på minst 65-70 procent. Alternativa sätt att ta ut ytterligare pengar från företaget kan vara genom utdelning eller som inkomst av räntefördelning från firma/HB.

Skatteplanering - minska skatten med expertens bästa tips!

E-fakturor till offentlig verksamhet

Från och med april 2019 är det e-fakturor som gäller för dig som skickar fakturor till den offentliga sektorn. Lagen innebär innebär dels att företagare måste skicka e-fakturor till myndigheter men den ställer också krav på att den offentliga verksamheten ska kunna ta emot e-fakturor.

E-fakturorna ska följa den europeiska standarden, om inte någon annan standard har avtalats. Notera att pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura. Enligt Myndigheten för digital förvaltning kan ett företag som efter flera påminnelser ändå inte fakturerar enligt de nya lagkraven få föreläggande och att betala vite.

Lagkrav: e-faktura i offentlig sektor - så förbereder du dig!

Entreprenörsansvar för lönefordringar inom bygg- och anläggningsbranschen

Den 1 januari 2019 kommer en ny lag som innebär att arbetstagare som inte får lön av sin arbetsgivare för arbete i bygg- eller anläggningsentreprenad istället kan få betalt från uppdragsgivaren eller huvudentreprenören. Detta förutsatt att entreprenadavtalet ingåtts av beställaren efter den 31 december 2018. Ersättning som en entreprenör betalar till en underentreprenörs anställda räknas som lön och kan medföra ansvar att innehålla skatt och betala sociala avgifter.

Begränsade ränteavdrag för företag

Ränteavdragen i bolagssektorn begränsas. De nya reglerna kommer att begränsa många bolags möjligheter att dra av räntekostnader. Kortfattat kommer företagens möjlighet till ränteavdrag begränsas till 30 procent av EBITDA, det vill säga rörelseresultatet före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar. Dessutom får företag dra av negativa räntenetton på upp till fem miljoner kronor.

Det blir också förbjudet att göra avdrag för ränteutgifter i vissa situationer. Det gäller till exempel när företag utnyttjar olikheter mellan Sveriges skatteregler och andra länders skatteregler på ett sätt som lagstiftaren inte förutsett.

Sänkt bolagsskatt

Efter årsskiftet påbörjas sänkningen av bolagsskatten. Sänkningen sker stegvis från år 2019 till år 2021 då bolagsskatten ska landa på 20,6 %. Detta innebär även att expansionsfondsskatten sänks och att det blir en del övergångsbestämmelser. Tanken är att sänkningen av bolagsskatten ska ha en positiv inverkan på tillväxten och att multinationella företag ska redovisa sina vinster i Sverige.

Bolagsskatten i Sverige ligger redan på ungefär samma nivå som den genomsnittliga bolagsskatten i EU. Men det finns flera saker som påverkar den totala bolagsskatten, som till exempel avdragsreglerna.

Så funkar den sänkta bolagsskatten

Dyrare periodiseringsfonder

Även reglerna för återföring av periodiseringsfonder för juridiska personer ändras. Juridiska personer som gör avsättningar till periodiseringsfond under ett beskattningsår som börjar före januari 2019 ska multiplicera beloppet med en faktor om återföreningen görs efter att de nya reglerna införts. Vilken faktor som gäller är beroende av när avsättning och återföring görs.

Juridiska personer ska dessutom beräkna schablonintäkten på avsättning till periodiseringsfond utifrån 100 % av statslåneräntan istället för som idag 72 %.

Vad är en periodiseringsfond?

TV-licensen försvinner

Vid nyår tas TV-licensen bort och ersätts av en individuell public service-avgift som tas in via skattsedeln. Ditt företag kommer att slippa betala TV-avgift eftersom den individuella public service-avgiften endast tas ut av privatpersoner.

Spelbolag i Sverige krävs på ny licens

Den 1 januari kommer en ny lag för spel om pengar och då behöver alla företag som driver spelverksamhet ett särskilt tillstånd från den nya myndigheten Spelinspektionen. Syftet är att skapa ordning i spelbranschen och ge mer pengar till statskassan. Samtidigt som nya lagen kommer byter Lotteriinspektionen namn till Spelinspektionen.

Fler verksamheter blir tillståndspliktiga

Från och med årsskiftet behöver fler verksamheter än idag tillstånd av IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Bland annat ställs krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för att beviljas tillstånd att bedriva verksamhet enligt socialtjänstlagen och LSS. Den nya lagstiftningen innebär också att det tillkommer en avgift för att söka tillstånd.

De nya reglerna innebär att du behöver tillstånd från IVO för att bedriva någon av följande verksamheter:

Hemtjänst enligt socialtjänstlagen

Ledsagarservice enligt LSS

Biträde av kontaktperson enligt LSS

Avlösarservice i hemmet enligt LSS

Mer detaljerade krav på enskilda huvudmän inom skolväsendet

Nya regler i skollagen ställer mer detaljerade krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för godkännande av enskilda huvudmän för skolor. Statens skolinspektion och kommuner får dessutom ta ut en avgift för ansökan.

4,3/5 - 531 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi