Nya lagar från halvårsskiftet 2021 som påverkar företag

En mängd olika lagar med flera olika innebörder träder i kraft för Sveriges företagare vid halvårsskiftet. Flera av dem har funnits tidigare och förlängs och förändras men andra är helt nya. Nedan följer en sammanställning över de lagar vi tror att du som företagare är extra intresserad av. Den gör dock inte anspråk att vara heltäckande.

Det finns också ett antal tillfälliga lagar med anledning av covid-19 och de får du också här. Observera dock att reglerna som har sin grund i covid-19 ändras kontinuerligt så besök myndigheternas webbplatser för att säkerställa dagsaktuell information.

Lagar & Regler > Nya lagar

Schablonen för att beräkna förmånsvärdet för bilförmån justeras

Justeringen av bilförmånsvärdena görs för att förmånsvärdet bättre ska spegla kostnaden av att ha en privatägd bil. Förslaget är en del av den gröna skatteväxlingen och aviserades i regeringens höstbudget. Reglerna innebär att två delbelopp i schablonberäkningen ändras. Det handlar om det prisrelaterade beloppet och det ränterelaterade beloppet. 

Prisdelen ändras till 13 procent av bilmodellens nybilspris. På så sätt motsvarar prisdelen en genomsnittlig värdeminskning om 39 procent under en treårsperiod. Eftersom bilars värdeminskning inte bedöms påverkas av om bilens nybilspris överstiger 7,5 prisbasbelopp bör den ökande värdeminskningstakten för bilmodeller med ett nybilspris överstigande 7,5 prisbasbelopp tas bort.

För att i beräkningen även beakta den genomsnittliga lånefinansieringen av ett bilköp bör bilens nybilspris vid beräkningen i stället multipliceras med summan av 70 procent av statslåneräntan och en procentenhet.

De nya reglerna tillämpas på bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen för första gången den 1 juli 2021 eller senare.

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2021

Reglerna innebär att för ersättning som utges under juni, juli och augusti 2021 ska bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent betalas. Genom nedsättningen ökar möjligheterna för 19–23-åringar att stanna kvar på eller komma in på arbetsmarknaden trots pandemins effekter samtidigt som en stimulans ges till företagen.

Tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

Sedan 2017 finns en möjlighet för vissa s.k. enmansföretag att få en nedsättning av arbetsgivaravgifterna när en första person anställs i företaget. Vid halvårsskiftet kommer regler att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för den först anställda tillfälligt utvidgas till två personer.

Nedsättningen ska gälla för anställningar som påbörjas under perioden 1 juli 2021– 31 december 2022.

Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el

Det nuvarande undantaget från skatteplikt för egenproduktion av el i bland annat mindre solanläggningar utvidgas genom höjda effektgränser. Effektgränserna ska vara 500 kilowatt för elektrisk kraft som framställs från sol, 250 kilowatt för elektrisk kraft som framställs från vind eller vågor och 100 kilowatt i övriga fall. 

I reglerna utvidgas även att den befintliga skattenedsättningen i form av avdrag i deklarationen för egenproducerad förnybar el, inklusive solel, till fullständig skattebefrielse.

Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Arbetstidsvillkoret, det vill säga kravet på hur stor del av arbetstiden under kalendermånaden som den anställde ska ha arbetat med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige för att avdrag ska få göras, ska vara minst hälften i stället för minst tre fjärdedelar av arbetstiden. Förändringen av arbetsvillkoret gynnar främst mindre företag.

Vidare höjs det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna som får göras för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige från 450 000 kronor till 600 000 kronor per månad. Större företag med separata forskningsavdelningar med anställda som nästan uteslutande arbetar med FoU gynnas av att taket höjs.

Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av corona (Ikraftträdande 29 juni 2021)

Ändringar beslutas om i statens budget för 2021. Medel tillskjuts för att förlänga ersättningar inom sjukförsäkringen och för sjuklönekostnader. Det ges även medel för att utöka omställningsstödet, omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och stödet till handelsbolag. Vidare ges medel för ytterligare stöd till kultur, idrott och civilsamhälle. 

Ytterligare förlängning av det förstärkta stödet vid korttidsarbete (Ikraftträdande 29 juni 2021)

Lagstiftningen innebär att det förstärkta stödet vid korttidsarbete som gäller under perioden december 2020 – juni 2021 förlängs med ytterligare tre månader t.o.m. september samma år.

Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år (Stopplagstiftning med ikraftträdande 11 juni 2021)

En särskild begränsningsregel som innebär att möjligheten att utnyttja tidigare års underskott efter en ägarförändring, upphör om underskotten med hänsyn till omstän-digheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet till att ägarförändringen har skett.

Det ska särskilt beaktas om förvärvaren genom ägarförändringen har erhållit andra tillgångar eller rättigheter än kontanter och fordringar på företag som ingick i samma koncern som underskottsföretaget före ägarförändringen, eller något företag som bedriver rörelse. Syftet med bestämmelsen är att motverka handel med underskottsföretag och att beloppsspärren kringgås.

En effektivare konkurshantering

Reglerna innebär att all skriftlig kommunikation i konkursförfarandet ska kunna ske i digital form. Exempelvis ska konkursansökningar kunna ges in digitalt till tingsrätten och kungörelser ska fortsättningsvis normalt endast ske på internet. Motsvarande ändringar ska gälla i förfarandet för företagsrekonstruktion.

Nya regler för moms vid e-handel till privatpersoner samt för plattformsföretag

Det införs nya regler för moms på e-handel mellan företag och konsumenter. Reglerna medför omfattande förändringar för svenska företag som säljer varor och vissa tjänster inom EU genom s.k. distanshandel. Kortfattat innebär reglerna att säljaren i högre utsträckning än tidigare ska betala och redovisa köparlandets moms.

Regelverket innehåller bl.a. uttryckliga definitioner av vad som utgör e-handel med varor genom begreppen unionsintern distansförsäljning av varor och distansförsäljning av varor importerade från ett land utanför EU. I princip innebär det varor som säljs och transporteras av säljaren i eller för säljarens räkning till en konsument i ett annat EU-land.

Text: Jan-Åke Jernhem

Skattehuset i Göteborg AB

Tillfälliga lagar med anledning av covid-19

Omställningsstöd

Du som har haft minskad omsättning med anledning av covid-19 har under vissa förutsättningar möjlighet att söka omställningsstöd. Omställningsstödet baseras på omsättning och det tapp som ditt företag har haft. Omställningsstödet har förlängts till och med september 2021. Läs mer på regeringen.se

Tillfällig lag för bolags- och föreningsstämmor

Regeringen beslutade den 3 april 2020 om en ny tillfällig lag med syfte att bolags- och föreningsstämmor ska ska kunna genomföras på ett sådant sätt att smittspridningen av viruset är så liten som möjligt. Den nya lagen gällde från början till den 31 december 2020 men har förlängts och gäller till och med den 31 december 2021 och består av olika lättnader anpassade för olika företagsformer.

Ytterligare åtgärder

Efter den första tillfälliga lagen beslutade regeringen om ytterligare åtgärder för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor under coronavirusets framfart. Åtgärderna innebär att en stämma ska kunna genomföras digitalt eller tillsammans med poströstning och någon fysisk närvaro behövs inte. Dessa regler gäller också till och med den 31 december 2021. Här kan du läsa mer om de utökade åtgärderna.

VD får underteckna företagets inkomstdeklaration

En VD för ett aktiebolag får skriva under företagets inkomstdeklaration, samt utse deklarationsombud enligt ett ställningstagande av Skatteverket. Syftet är att förenkla för företag som har fått svårigheter att deklarera på grund av coronaviruset.

 Digital signatur - helt elektroniskt med Visma Sign

Möjlighet till minskade lönekostnader med korttidsarbete

Företag kan få stöd för att låta sina medarbetare korttidsarbeta med en minskning av arbetstiden på upp till 80 procent. Den anställde får en löneminskning på 12 procent. Observera dock att subventionsgraden varierar beroende på vilken tidsperiod korttidsarbetet gäller. Läs mer på regeringens webbplats.

 Läs mer om korttidsarbete

Tillfälligt anstånd med skattebetalningen

Om ditt företag har drabbats ekonomiskt av coronaviruset kan du ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Du kan få anstånd med betalningen upp till ett år från det att beslutet fattas. Anståndet gäller för inbetalningar du annars skulle gjort för tre månader eller ett kvartal eller för årsmoms. I samband med att anståndet upphör finns det möjlighet att ansöka om förlängning av anståndet i ytterligare ett år. 

Anståndsavgiften är sänkt

Företag som fått tillfälligt anstånd ska betala kostnadsränta och från och med sjunde månaden en anståndsavgift. Anståndsavgiften har i och med coronavirusets framfart sänkts från 0,3 procent till 0,2 procent per månad. Du behöver alltså inte betala någon avgift för anståndet de första sex månaderna men efter det betalar du en lägre anståndsavgift.

Källa: Skatteverket, Bolagsverket, verksamt.se

Lagar som trädde i kraft i början av 2021

Växa-stödet blir permanent

Från och med 1 januari 2021 blir det så kallade växa-stödet permanent. Växa-stödet innebär att ett enmansföretag får en nedsättning av arbetsgivaravgifterna när företaget anställer sin första medarbetare. För dig som redan anställt en första person före 2021 innebär förslaget inte någon skillnad mer än att nedsättningen inte upphör vid utgången av 2021.

Rutavdrag - fler tjänster och höjt tak

Det sammanlagda taket för rot- och rutavdrag höjs från dagens 50 000 kronor till 75 000 kronor per person och år från 1 januari 2021. Taket för rot-avdrag ska dock ligga kvar på 50 000 kr. Samtidigt utvidgas rutavdraget med flera nya tjänster:

  • Hjälp med möblering av bostad, inklusive montering av möbler. Inredningstjänster omfattas dock inte.
  •  Transport av bohag till ställen där bohaget kan komma till användning, som till exempel andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande. Även transport till och från magasinering ingår.
  • Enklare tillsyn av bostad som till exempel ett fritidshus.
  • Tvätt vid tvättinrättning, inklusive transport.
  • Torkning och annan efterbehandling samt mindre reparationer av kläder och hemtextilier när arbetet utförs i samband med sådan tvätt.

Arbetskostnaden beräknas schablonmässigt till 50 procent av beloppet som ska betalas till utföraren inklusive moms beräknat på hela den utförda tjänsten.

Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs till utgången av september 2021. Fortsatt spridning av covid-19 är orsaken.

Lagen innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att trängsel undviks och att verksamheten bedrivs på ett sätt så att smittspridning bland besökare förhindras så långt det är möjligt.

Sänkt bolagsskatt och expansionsfondsskatt

Sänkt bolagsskatt till 20,6 procent för beskattningsår som börjar 1 januari 2021 eller senare. Riksdagen beslutade 2018 om en sänkning av bolagsskatten i två steg, mellan 2019 och 2020 till 21,4 procent och nu kommer andra steget från och med 2021 till 20,6 procent.

Skatten på expansionsfond för enskild firma är samma som bolagsskatten. Dock sker sänkningen inte stegvis här utan i ett enda steg 2021.

Inhyrd utländsk personal - ändrad beskattning

Arbetstagare som är inhyrd från ett utländskt företag som saknar fast driftställe i Sverige ska beskattas i Sverige när arbetstagaren utför arbete här. De nya reglerna gäller från 1 januari 2021 och den så kallade 183-dagarsregeln kommer inte kunna användas när det gäller uthyrning av arbetskraft. Undantag kan vara mycket korta arbetstillfällen.

Utökat minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar

Bolagsverket kan utse en särskild granskare eller minoritetsrevisor utan att frågan först behandlas på en bolags- eller föreningsstämma om ägare till minst 10 procent av samtliga aktier eller minst en tiondel av medlemmarna i föreningen står bakom ansökan.

Granskaren som utses ska vara lämplig för uppdraget och oberoende i förhållande till bolaget och aktieägarna respektive föreningen och medlemmarna. Den som har ansökt om att Bolagsverket ska utse en särskild granskare kan i undantagsfall kunna bli ersättningsskyldig för de kostnader bolaget eller föreningen har för den särskilda granskaren. Ägarna i ett aktiebolag får större frihet att själva bestämma hur skiljeförfarandet ska utformas, när det uppstår en fråga om inlösen av minoritetsaktier.

Ny kategori av taxitrafik börjar gälla

Den 1 januari 2021 införs en ny kategori av taxitrafik som bara ska få utföra köruppdrag som är förbeställda till ett fast pris. Den nya kategorin av taxitrafik kommer att ersätta den möjlighet till dispens från kravet på taxameter som funnits tidigare.

Skattereduktion för installation av grön teknik

En ny skattereduktion för installation av grön teknik ersätter flera tidigare stöd. Skattereduktion för installation av grön teknik ges med 15 procent av arbets- och materialkostnaderna för installation av solceller och med 50 procent av kostnaderna för installation av egenproducerad el och installation av laddningsstation till elfordon. Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per år.

Skattesänkningar för personer över 65 år

Det förhöjda grundavdraget förstärks för personer över 65 år. Förändringen innebär att det särskilda grundavdragsbeloppet höjs för alla över 65 år med en fastställd förvärvsinkomst mellan cirka 213 000 och 1 418 000 kronor per år. För den person som tjänar 21 000 kronor per månad innebär det en skattesänkning på drygt 800 kronor per år.

För dem med inkomster över cirka 1 423 000 kronor per år minskas det förhöjda grundavdraget. För personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år och har inkomster över cirka 1 680 000 kronor ska någon förhöjning av grundavdraget inte göras. 

Expertskatten förlängs

Utländska experter, forskare och nyckelpersoner kan från och med årsskiftet få en skattelättnad under högst fem år av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige. Tidigare har denna möjlighet funnits under de tre första åren. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller för vistelser i Sverige som påbörjas efter den 31 maj 2020.

Skattereduktion vid inköp av anläggningstillgångar

Företag får under 2021 en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier. Skattereduktionen som kan begäras är 3,9 procent av anskaffningsvärdet och det görs i inkomstdeklarationen 2022. För att få skattereduktionen krävs att inventarierna innehas under en viss tid.

Källa: Regeringens webbplats

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi