Nya lagar från 2022 som påverkar företag

En mängd olika lagar med flera olika innebörder träder i kraft för Sveriges företagare vid årsskiftet. Flera av dem har funnits tidigare och förändras men andra är helt nya. Nedan följer en sammanställning över de lagar vi tror att du som företagare är extra intresserad av. Den gör dock inte anspråk att vara heltäckande.

Lagar & Regler > Nya lagar

Ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete

Arbetsgivare som har blivit återbetalningsskyldiga för preliminärt stöd vid korttidsarbete, för att deras anmälan om avstämning kommit in för sent, ska i vissa fall kunna lämna in en ny anmälan om avstämning. Den här möjligheten föreslås gälla för preliminärt stöd som getts under tiden 16 mars - 30 juni. I och med det här förslaget kan arbetsgivare som missat anmälan och blivit återbetalningsskyldiga ändå få möjlighet till slutligt stöd.

Den nya anmälan ska lämnas senast den 30 april 2022 och kan bara omfatta de månader som beslutet om återbetalning gäller.

Reklamskatten avskaffas

Skatt på annonser och reklam avskaffas efter årsskiftet genom att lagen om skatt på annonser och reklam upphävs.

Skattelättnad för cykelförmån

Det föreslås en skattelättnad för cykelförmån som innebär att endast den del av förmånen som överstiger 3 000 kronor tas upp till beskattning. Skattelättnaden föreslås gälla vanliga cyklar och elcyklar som arbetsgivare tillhandahåller sina anställda, under förutsättning att förmånserbjudandet riktar sig till alla anställda som arbetar stadigvarande.

Skattereduktion för investeringar i inventarier förvärvade under 2021

Det införs en tillfällig lag som gäller regler om skattereduktion för inventarieinvesteringar som gjorts under år 2021. Både fysiska och juridiska personer med inkomst från näringsverksamhet har rätt till den här skattereduktionen. Kravet är att du har eller har haft inventarier som ingår ett underlag för skattereduktion. Skattereduktionen ska uppgå till 3,9 procent av underlaget, som utgörs av anskaffningsvärdet. Utgifterna av anskaffningsvärdet dras av genom årliga värdeminskningsavdrag.

Utökat jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdraget utökas med 8 miljarder kronor, vilket innebär sänkt skatt för alla som jobbar, med särskilt fokus på arbetstagare med låga och medelstora inkomster. Jobbar du heltid får du sänkt skatt med cirka 150 kr per månad.

Utökat grundavdrag för dig över 65 år

Du som har fyllt 65 år får ett utökat grundavdrag.

Utökad skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning

Ändringen av den här skattereduktionen gör att den i det närmaste motsvarar hur jobbskatteavdraget räknas ut. Människor med sjukersättning och aktivitetsersättning beräknas få en sänkning av skatten på cirka 10 000 kronor per år i genomsnitt.

Reglerna om förmånlig beskattning av personaloptioner utvidgas

De nya reglerna från årsskiftet gäller företag där anställda och delägare som arbetar i företaget är lägre än 150, i medeltal, och med en omsättning eller balansomslutning som uppgår till högst 280 miljoner kronor. Hittills har reglerna gällt 50 anställda och en omsättning eller balansomslutning på max 80 miljoner kronor.

Förmån av personaloption ska inte tas upp till beskattning av tjänst om vissa villkor är uppfyllda. Arbetsgivaren behöver därmed inte heller betala några arbetsgivaravgifter. Beskattningen sker i stället när den anställde avyttrar sina optioner och då beskattas det som kapital.

De nya reglerna innebär också att även styrelseledamöter och styrelsesuppleanter omfattas av den förmånliga beskattningen.

För att förenkla den praktiska hanteringen ändras reglerna så att en personaloption kan användas för förvärv av antingen en andel eller av en teckningsoption som ger rätt att förvärva en andel. En personaloption kan också ges ut av ett företag och ge rätt till att i framtiden förvärva en andel eller teckningsoption i ett annat företag inom samma koncern.

Klimatdeklaration för byggnader

När en ny byggnad uppförs ska byggherren upprätta och lämna in en så kallad klimatdeklaration till Boverket. Parallellt har också en ändring i plan- och bygglagen gjort så att byggnadsnämnden lämnar slutbesked först när byggherren kan visa att en klimatdeklaration lämnats in, alternativt att byggherren visar på att en sådan deklaration inte behöver lämnas in.

Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer

Nedsättningen av energiskatten på bränsle som förbrukas för uppvärmning eller drift av stationära motorer i vissa sektorer fasas ut.

Full energiskatt ska tas ut för bränslen som förbrukas för andra ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet och i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, däremot inte för förbrukning i skepp eller båt.

Återbetalning av energiskatt medges inte för bränslen som förbrukas för framställning av värme eller kyla som levererats för de ändamål som listats i ovanstående stycke. Sådan bränsleförbrukning som har total befrielse från energi- och koldioxidskatt, exempelvis i metallurgiska processer, mineralogiska processer och framställning av energiprodukter berörs inte.

Ändringarna har skett i två steg med en sänkning av skattenedsättningen från 70 procent till 35 procent den 1 juli 2021 och ett helt slopande av skattenedsättningen den 1 januari 2022.

Förenklade regler om tjänsteställe och skattefri ersättning vid provisoriska anställningar

Provisoriska anställningar och uppdrag på en annan ort än där du bor ska i vissa fall likställas med resor i tjänsten. Det kan nämligen finnas möjlighet att göra avdrag för ökade levnadskostnader. Avdraget görs på samma som för tjänsteresa om planen är att anställningen eller jobbuppdraget pågår i max en månad och avståndet mellan ditt boende och arbetsplatsen är längre än 5 mil. De nya reglerna innebär med andra ord att ersättningen för ökade utgifter exkluderas från beskattning hos den anställde, och från skatteavdrag och arbetsgivaravgifter hos arbetsgivaren.

Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

De nya reglerna innebär att i bedömningen om ett företag utgör ett fåmansföretag ska en fysisk person som är delägare och verksam i betydande omfattning i företaget, och samtidigt har inflytande och bestämmande över en stiftelse eller annan juridisk person utan delägare som äger andelar i företaget, anses den personen äga den juridiska personens andelar i företaget. Företaget anses inte ägt av utomstående om företaget direkt eller indirekt ägs av en stiftelse eller annan juridisk person utan delägare och företagets verksamma ägare eller dess närstående kan få del av företagets medel eller förmåner via den juridiska personen.

Krav på hållbarhetsbesked i lagen om skatt på energi och elcertifikatslagen

För att biobränslen ska kunna få ett hållbarhetsbesked, vilket till exempel krävs för skattenedsättning eller tilldelning av elcertifikat, får de inte komma från mark med stor biologisk mångfald eller stora kollager.

Samtliga lagar är hämtade från regeringens webbplats.

Visma eEkonomi

Släpp kontrollen 2022.

Och behåll den med vårt självkörande ekonomiprogram. Just nu ingår våra populäraste tillval för årsredovisning och deklaration gratis när du väljer Visma eEkonomi Smart.

Läs mer om Visma eEkonomi