Agenda 2030 – FN:s globala mål för hållbar utveckling

Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling är termer du kanske har stött på tidigare. För att hänga med i snacket har vi sammanställt en lista där vi kortfattat förklarar vad Agenda 2030 är och hur du som företagare kan jobba med målen.

Hållbarhet & klimat > Agenda 2030

Vad är Agenda 2030 och vad innebär den?

Agenda 2030 är en global handlingsplan för hållbar utveckling som antogs av FN:s medlemsländer år 2015. Planen består av 17 mål med flera delmål. Enligt Agenda 2030 är hållbar utveckling omöjligt att uppnå utan att ta hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer som påverkar människors liv.

Tips! Vill du ha koll på vilket avtryck ditt företagande har på klimatet? Det har aldrig varit så enkelt som nu. Kolla in hur det funkar! Klimatrapportera i Visma eEkonomi.

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling

Ingen fattigdom

Utöver bristande ekonomiska förutsättningar handlar fattigdom om avsaknad av frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet. Några delmål är att utrota den extrema fattigdomen, minska den totala fattigdomen med 50% och bygga motståndskraft mot ekonomiska, sociala och miljömässiga katastrofer.

Ingen hunger

Brist på mat är en av de främsta orsakerna till dödsfall i världen och har även långsiktiga effekter på hälsa och samhällsutveckling. Ojämlik tillgång och ineffektiv hantering av planetens resurser leder till undernäring för miljontals människor. Några delmål är tillgång till säker och näringsriktig mat för alla, samt hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder. 

God hälsa och välbefinnande

God hälsa är avgörande för människans utveckling och samhällets framtid. Mål 3 går ut på att göra förebyggande investeringar och ge alla människor tillgång till modern vård. 

God utbildning för alla 

Utbildning är en mänsklig rättighet och en viktig del av ett hållbart och rättvist samhälle. Det är något som alla ska få tillgång till. Några delmål är att utrota diskriminering och att alla människor ska kunna läsa, skriva och räkna. 

Jämställdhet 

För att uppnå en hållbar och fredlig utveckling är det avgörande att män och kvinnor har samma rättigheter och möjligheter. Det inkluderar en rättvis fördelning av makt, resurser och inflytande samt att bekämpa all form av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor. 

Rent vatten och sanitet för alla

Eftersom vatten är en grundläggande förutsättning för allt liv på jorden är det även en förutsättning för människans hälsa och utveckling, samt för världens livsmedels- och energiproduktion. Några delmål är att säkra tillgången till sanitet, hygien och toaletter för alla samt att effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning. 

Hållbar energi för alla

Tillgång till hållbar och förnybar energi är avgörande för att möta globala utmaningar som klimatförändringar, fattigdom och inkluderande tillväxt. Genom att ändra vår produktion och konsumtion av energi kan vi säkerställa att alla har tillgång till elektricitet utan att skada planeten. 

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  

Anständiga arbetsvillkor främjar hållbar och ekonomisk tillväxt. Genom att skydda arbetstagares rättigheter, samt skapa goda förutsättningar för entreprenörskap och innovation gynnas en inkluderande ekonomisk tillväxt. 

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Grunden för ett framgångsrikt samhälle är en stabil och fungerande infrastruktur. För att finna hållbara lösningar för framtiden behövs teknologiska framsteg och innovationer, vilket även bidrar till att skapa nya arbetstillfällen och marknader. 

Minskad ojämlikhet 

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika möjligheter och rättigheter och mål 10 förtydligar vikten av ett samhälle där alla inkluderas oberoende av kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och andra faktorer. 

Hållbara städer och samhällen 

För att skapa trygga och hållbara städer för framtiden behövs inkluderande och innovativ stadsplanering. Några delmål är att säkra bostäder till överkomlig kostnad, att minska städers miljöpåverkan och skydda världens kultur- och naturarv. 

Hållbar konsumtion och produktion 

Hållbar konsumtion innefattar både sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar såsom ökad konkurrenskraft, ökad sysselsättning, minskad fattigdom och förbättrad hälsa. Några delmål är att halvera matsvinnet i världen, samt att uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning. 

Bekämpa klimatförändringarna

Det globala arbetet för att bekämpa klimatförändringarna konkretiseras i FN:s klimatkonvention samt i det tillhörande Parisavtalet där målet är att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Det ska uppnås genom att bl a minska utsläppen av växthusgaser och ge stöd till dem som drabbas hårdast av klimatförändringarnas effekter. 

Hav och marina resurser 

Världshaven och deras mående påverkar oss människor i mycket stor utsträckning och några delmål för att värna om dem är att skydda och återställa ekosystem, främja hållbart fiske och minska havsförsurningen. 

Ekosystem och biologisk mångfald 

Vi behöver ta hand om världens ekosystem för att själva kunna överleva. Det innebär att vi måste kunna tillgodose människans behov av exempelvis mat, energi och material utan att skada naturen. 

Fredliga och inkluderande samhällen

Fred och frihet från våld är grunden för att kunna uppnå ett samhälles ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling. Rättssäkerhet och mänskliga rättigheter är nyckeln.

Genomförande och globalt partnerskap 

De globala målen för hållbar utveckling kan endast förverkligas genom ett globalt samarbete och partnerskap. 

Hur kan du jobba med Agenda 2030?

Som företagare kan du bidra till en mer hållbar framtid. Genom att inkludera Agenda 2030 i din hållbarhetsstrategi kan du göra positiv skillnad för både planeten och samhället, samtidigt som du förbättrar din verksamhet på lång sikt.

För att komma i gång kan du sätta upp egna mål som är kopplade till Agenda 2030 och som är relevanta för ditt företag. Det kan handla om att minska dina koldioxidutsläpp, öka användningen av återvunnet material i dina produkter eller främja social hållbarhet på din arbetsplats genom att jobba med inkludering och mångfald. 

Enkel klimatrapportering med hjälp av Visma Spcs

Med Klimatrapporten i eEkonomi fixas automatiskt en färdig rapport och du kan jämföra ditt klimatavtryck med andra i din bransch och jobba smart med att minska det. Hur bra? Se också till att samarbeta med dina partners för att minska din indirekta miljöpåverkan. Välj leverantörer som delar dina värderingar och arbetar hållbart. 

I Klimatrapporten i eEkonomi kan du dessutom bidra till de globala hållbarhetsmålen genom att finansiera Gold Standard-certifierade klimatprojekt. Dessa projekt uppfyller minst tre av de globala hållbarhetsmålen och är ett effektivt sätt att balansera ditt företags klimatavtryck, samtidigt som du signalerar att ditt företag är en del av den globala omställningen och gör skillnad på riktigt!

Genom att ta små steg och genomföra förändringar gradvis kan du göra positiv skillnad för planeten och samhället samtidigt som du förbättrar din verksamhet. Det kallar vi win-win! Så vad väntar du på? Sätt upp dina hållbarhetsmål idag och gör din del för att skapa en bättre framtid!

Klimatrapportera – nu är det lätt

Mät och få svar direkt i programmet

Få koll på ditt klimatavtryck! Med bara några klick fixas en färdig rapport i ditt ekonomisystem. Se ditt avtryck, jämför med andra och jobba för en grönare framtid direkt i Visma eEkonomi. Så skönt!

Visma eEkonomi Klimatrapport

Klimatrapportera – nu är det lätt