På denna sida finner du kompletterande information om Visma Tid Smart, samt dina åtaganden som kund i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Datacenter och underleverantörer

Visma Tid Smart utvecklas i nära samarbete med Blikk Sverige AB orgnr 559093-8345. Datan lagras i Microsoft Azure och för tjänsten Visma Tid Smart används Microsofts Datacenter på Irland.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Genom att använda tjänsten Visma Tid Smart är företaget personuppgiftsansvarig för all information som lagras i tjänsten. Sedan den 25:e Maj 2018 är det GDPR som styr vad och hur man som företag får behandla personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är endast laglig om och i den mån åtminstone ett av följande villkor uppfylls:

  • Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål

  • Behandling är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade par eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås

  • Behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige

  • Behandling är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller annan fysisk person

  • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

  • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

Mer information om vilka åtagande som faller på den som är personuppgiftsansvarig finns på Datainspektionens hemsida.

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/

I samband med att du godkänner användarvillkoren ingår du även ett avtal om att Visma Spcs blir personuppgiftsbiträde.

Säkerhet

Säkerhet är något som Visma jobbar väldigt aktivt med. Både avseende tillgänglighet och skydd av data. I utvecklingsarbetet är säkerhet en av hörnstenarna. I samarbete med Blikk Sverige AB som utvecklar Visma Tid Smart så genomförs bl.a. säkerhetstester av kod och penetrationstester för upptäcka och undanröja eventuella säkerhetsbrister.