Så här gör du mångfaldsarbete lönsamt

– Mångfaldsarbete är lönsamt. Det att göra människors olikheter till en tillgång. Man ska inte krångla till det, säger Annika Ström, mångfaldsutvecklare på Evolve Mångfaldscertifiering.

Publicerat 2016-09-01 

   Så här gör du en lönekartläggning

Annika Ström, mångfaldsutvecklare, Evolve– Ofta arbetas det redan med mångfald utan att någon tänker på det. Steget måste inte vara så långt.  Det spelar ju ingen roll för mitt arbete vilken kultur jag tillhör eller om jag har ett funktionshinder. Å andra sidan kan precis den erfarenheten och kompetensen komma till nytta för företaget, säger Annika Ström, Evolve Mångfaldscertifiering.

Mångfaldsarbete ger 15–35% högre avkastning

Företag med diversifierad arbetskraft presterar bättre ekonomiskt, visar forskning.
– Det finns en positiv relation mellan företagens resultat och jämställdhet. En ny studie har visat att företag med hög etnisk mångfald har 35% större chans att få ekonomisk avkastning som ligger över deras respektive nationella branschmedian. För företag med hög jämställdhet var siffran 15%. 
– Företagen blir bättre på att utnyttja sina resurser, kan rekrytera de bästa talangerna, förbättra sin kundorientering och sitt beslutsfattande och få fler nöjda medarbetare. Det leder till en positiv spiral av ökande avkastning.

– Ica Dalbo i Växjö anställde människor med olika bakgrund och kunskaper. Då kunde de hjälpa sina kunder bättre vilket gav dem en fördel mot konkurrenten. Växjö kommun anställde arabisk- och somalisktalande personal i sitt kontaktcenter. Det gjorde att fler medborgare sökte sig till kommunhuset och fick viktig information. Särskilt ökade antalet kvinnliga besökare.

– Växjöbostäder AB såg i den interna medarbetarenkäten en ökad trivsel hos sina medarbetare efter att de lagt fokus på att mångfaldsintegrera verksamheten. 

Vad innebär det att "arbeta aktivt" med mångfald? 

– Att undersöka och analysera risker, beskriva åtgärder, planer, resultat och uppföljning. 

Så undviker du onödigt arbete

– Lägg in mångfaldsarbetet i befintliga planer och måldokument och gör det till en del av vardagen. Mycket pappersarbete är kopplat till lagar och regler kring exempelvis arbetsmiljö med mera och måste göras oavsett.

Fällor att se upp med

– Det räcker inte att anställa personer med olika bakgrund. Ni måste kunna utnyttja den kompetens som de individerna har. Den kan skilja sig från övriga anställdas. 
– Mångfald handlar inte bara om etnicitet. Mångfald är ett perspektiv som tar tillvara allas rättigheter och möjligheter och som motverkar risk för diskriminering på arbetsplatsen. En tredje fälla är att tro att det går att göra punktinsatser.

Det här säger diskrimineringslagen 

9 eller färre anställda
Behöver inte dokumentera något skriftligt men ska enligt lag arbeta aktivt med mångfald i syfte att motverka diskriminering på jobbet.

10-24 anställda: 
 Från 1 januari 2017 ska alla företagare med 10 eller fler anställda göra en lönekartläggning mellan kvinnor och män varje år. 

 Alla arbetsgivare oavsett antal anställda ska fortsätta med det aktiva mångfaldsarbetet, med några skillnader jämfört med tidigare:

* Det förebyggande arbetet ska innefatta kön, etnisk bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggning. 
* Det blir obligatoriskt med nedskrivna riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.
* Alla ska identifiera och åtgärda oskäliga löneskillnader mellan grupper med traditionellt kvinno- eller mansdominerade arbeten. 

25 anställda och uppåt:
Arbetsgivare med 25 eller fler anställda ska dokumentera det aktiva arbetet. Det arbetet ersätter jämställdhetsplanen.

5 tips: Så lyckas du med mångfaldsarbetet

  • Gör en inventering av vad som görs idag. Ofta jobbar man med mångfald utan att veta om det.
  • Gör arbetet till en del av det dagliga arbetet, lägg det inte vid sidan om, då blir det ett påhäng.
  • Börja i liten skala, sätt rimliga mål enligt Smart-modellen även om visionen gärna får vara större.
  • Försök inte göra allt på en gång, då blir ofta ingenting gjort.
  • Genomför en mångfaldscertifiering av ditt företag eller din organisation, det ger dig god hjälp i arbetet.

 

Definitioner

  • Vad är mångfald? Att göra människors olikheter till en tillgång. Ett perspektiv som tar tillvara allas rättigheter och möjligheter och som motverkar risk för diskriminering på arbetsplatsen. (Källa: Evolve Mångfaldscertifiering)
  • Vad är diskriminering? Att en person missgynnas eller kränks på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Enligt diskrimineringslagen finns 6 olika former av diskriminering: Direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera. Diskriminering handlar inte enbart om enstaka händelser eller om individuella problem utan är en del i ett mönster. Källa: Diskrimineringsombudsmannen
  • Vad är jämställdhet? Kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv, i fråga om exempelvis makt, inflytande, ekonomi, utbildning, arbete och fysisk integritet. (Källa: Regeringen)


Annica Jönsson

Du kanske också är intresserad av …

Visma Spcs löneguide 6: Tjänstledighet

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.

FÖlj vårt nyhetsbrev